Afbeelding

Wethouder Bloemendaal zegevierend uit ANWB-debat

Algemeen

Alhoewel een meerderheid in de gemeenteraad grote problemen had met de bouwhoogte, het bouwvolume en het participatieproces, werd - door het niet steunen van elkaars amendementen - het bestemmingsplan ANWB-terrein uiteindelijk toch aangenomen. Wel moet de bouwhoogte terug naar 40 meter. Buurtbewoners hebben voor niets gestreden en overwegen een gang naar de Raad van State. Wethouder Bloemendaal vertrouwt op een goede afloop en kan terugkijken op een succesvolle avond.

Door Jan H. de Roij

Een hele stoet aan insprekers uit Den Haag, waaronder een gemeenteraadslid van Hart voor Den Haag, deden op 27 februari een laatste poging om de Wassenaarse gemeenteraad op andere gedachten te brengen en het voorliggende bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan voor woningbouw op het ANWB-terrein af te wijzen. Naar later bleek tevergeefs. De insprekers brachten twee nog niet eerder gehoorde argumenten naar voren. Zo werd beweerd dat bebouwing op een groter bouwvlak werd afgewezen, omdat dan een MER-procedure nodig zou zijn geweest en daar had onze gemeente ‘geen zin’ in. Een andere argument was dat Wassenaar als leges 10% van de bouwsom verlangt; dat zijn vele miljoenen Euro’s. Als onze gemeente dat bedrag zou verlagen, kan de projectontwikkelaar volstaan met minder woningen, zo luidde de redenering. Op beide argumenten gingen onze Raadsleden niet in.

De beide grote lokale oppositiepartijen bleken in het debat gekozen te hebben voor verschillende invalshoeken en steunden elkaar niet. Hart voor Wassenaar koos voor een verlaging van de bouwhoogte. Woordvoerder Pasquale van Vliet betreurde het dat de projectontwikkelaar er niet in geslaagd was om een plan te ontwikkelen waar de buurt achterstaat. Het pijnpunt is de bouwhoogte van 47 meter. Daarom dat zij twee voorstellen deed. Een amendement vroeg om een maximale bouwhoogte van 30 meter en het terugbrengen van het aantal woningen van 425 naar 350 en een tweede amendement stelde een bouwhoogte van 35 meter voor. 

Op vragen of dat niet zou kunnen betekenen dat ABB, de projectontwikkelaar, zou afhaken, antwoordde zij er twijfels over te hebben of er dan geen ‘business case’ zou zijn. Volgens Sabrina Everard (CDA)) loop je de kans dat er niet gebouwd gaat worden. Wethouder Bloemendaal voegde daar later aan toe dat ABB, als eigenaar van de grond, dan kan besluiten om het gebied voor kantoren te herontwikkelen, want dat heeft momenteel de bestemming ‘kantoren’. HvW zag niets in het idee om nog eens drie maanden te gaan praten met de buurt teneinde tot een nieuw plan te komen. 

En dat was nou net wat Lokaal Wassenaar voorstelde, Annemarie Hofman presenteerde een amendement waarin het college wordt opgedragen om drie maanden uit te trekken voor overleg tussen ABB en de buurt en de gemeenteraad van Den Haag om tot een breed gedragen ontwerp te komen. Rogier Krabbendam (D66) en Pasquale van Vliet vroegen zich af of het wel realistisch is om te veronderstellen dat je binnen drie maanden tot een nieuw plan kunt komen. Ook de wethouder was die mening toegedaan: “er ligt een goed product en dat kan niet in drie maanden veranderd worden.” Hofman wees er ook nog op dat drie maanden overleg ons een gang naar de Raad van State zal besparen. De wethouder is daar niet bang voor: “het voorstel is Raad-van-State-proof.”

Het wachten was op Sonja Hibbert. Welke keuze zou GroenLinks maken? Zij begon haar betoog door er op te wijzen dat ANWB de grond wel tegen een hoge prijs moest verkopen aan ABB, omdat de gemeente Den Haag zo’n hoge verkoopprijs heeft geëist voor de locatie waar het nieuwe kantoor moet komen. Wat betreft het bestemmingsplan zou GL voor het amendement van LW over het extra 3 maanden-overleg stemmen, maar als dat het niet zou halen of als er na drie maanden geen resultaat zou zijn dan stemt GL voor het voorliggende bestemmingsplan.

Ben Paulides van Democratische Liberalen Wassenaar, die tijdens de Commissievergadering fel van leer trok tegen het voorliggende plan en het ontbreken van een ‘gematigde’ variant, was afgelopen dinsdag heel kort. Hij betreurde dat nog steeds en zou daarom voor het amendement van LW stemmen. De andere coalitiepartijen waren van mening dat er meer belangen spelen dan alleen de gevoelens van de buurtbewoners. Er ligt een bouwopgave. Matthijs Stekelenburg (VVD) diende om toch enigszins tegemoet te komen aan de bezwaren van de buurt een amendement in om de bouwhoogte terug te brengen van 47 naar 40 meter. Dit stond ook al in een eerder voorstel van de wethouder en was dus voor hem acceptabel.

Tijdens de stemming over het amendement van LW om te pogen met de buurt tot overeenstemming te komen en daar drie maanden voor uit te trekken, bleken DLW, GL, en LW voor te zijn. De overige coalitiepartijen en HvW stemden tegen waardoor het amendement werd afgewezen. Omdat HvW tegenstemde vloeide er geen bloed uit de voorstem van coalitiebondgenoot Ben Paulides. De voorstellen van HvW om de bouwhoogte te verlagen konden alleen op steun van HvW rekenen; ook LW stemde tegen. Het amendement van Stekelenburg om de bouwhoogte naar 40 meter te verlagen haalde het wel, omdat de coalitie zich weer als een gesloten front opstelde. Vervolgens werd het bestemmingsplan met ook de steun van GL aangenomen.

Uit de krant