Afbeelding

Ontwerpvisie Ammonslaantje - Maaldrift is noodzakelijk door planologisch zigzagbeleid

Algemeen

Middels de ontwerpvisie Ammonslaantje - Maaldrift die komende maandag 12 februari in de raadscommissie Fysieke Leefomgeving wordt besproken wil de gemeente naar eigen zeggen een “beleidsontwikkeling” in gang zetten die de bouw van drie woningen in het gebied mogelijk maakt. Directe aanleiding tot de door ruimtelijk bureau BRO opgestelde ontwerpvisie is een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, die op 7 december 2022 oordeelde dat de gemeente een nieuw besluit moest nemen over de voorgenomen bouw van een enkele woning op een onbebouwde kavel aan het Ammonslaantje, schuin tegenover Boerderij Den Hollander. De Raad van State oordeelde dat het deelbestemmingsplan dat de bouw mogelijk zou maken, niet met de vereiste zorgvuldigheid tot stand was gekomen. Het slepende dossier roept een beeld op van zagen aan de poten van een vastgesteld bestemmingsplan om het lucratieve ambacht van kavelknippen beleidsmatig te faciliteren.

Door Jos Knijnenburg

Uit een begeleidend raadsvoorstel blijkt dat Wassenaar met de ontwerpvisie Ammonslaantje - Maaldrift niet alleen wil voldoen aan de inspanningsverplichting waarvoor zij destijds met de aanvrager van het bouwplan een overeenkomst heeft gesloten. “Nog belangrijker” is volgens B en W “de bevestiging dat uit de visie blijkt dat er sprake is van een stedenbouwkundige verantwoorde verdichting. Uit de nieuwe visie, die betrekking heeft op het bebouwde gebied langs het gehele Ammonslaantje en een deel van de Maaldrift, komt naar voren dat er behalve het plan voor de genoemde woning ter hoogte van de boerderij, nog een tweetal “ontwikkellocaties” in het gebied zijn, waar de bouw van een nieuwe woning mogelijk is. Het gaat hierbij om een perceel langs de toegangsweg van Tennis- en Padelpark De Oude Eik en een langgerekte kavel tussen twee villa’s aan de Maaldrift. B en W spreken van “een beperkte verdichting” maar tegelijkertijd van een “verdere verstening”. De nu gelanceerde ontwikkelvisie voor een gebied dat overigens veel kleiner is dan het plangebied van het ter plekke geldende bestemmingsplan is dus een direct gevolg van de bouwaanvraag voor één enkele woning. De visie zelf is een rijkelijk geïllustreerd document dat enkele tientallen pagina’s omvat en waarin letterlijk elke woning in het gebied is terug te vinden. 

Het vormt een nieuw hoofdstuk in een bijna bizarre geschiedenis om een minuscuul stukje grond in Noord te mogen bebouwen. Bizar omdat eerdere aanvragen om juist hier te mogen bouwen al twee keer eerder (in 1998 en 2014) bij de Raad van State op de klippen liepen. De gemeente Wassenaar hield juist voor dit stukje voormalige moestuin dat ooit tot de grond van de buren behoorde, tientallen jaren de deur voor bouwplannen gesloten, om de openheid te behouden en verdere verdichting tegen te gaan. Curieus is dat niet alleen het perceel tegenover Boerderij Den Hollander een bewogen planologische geschiedenis heeft, maar dat dat zeker ook geldt voor een aangrenzende kavel langs de toegangswet tot De Oude Eik. De toenmalige eigenaresse van het landhuis naast het tennispark deed ruim veertig jaar geleden al een poging om naast haar woning twee huizen te mogen bouwen. In een raadsvoorstel uit 1986 sprak het toenmalige college van “een binnenterreinsituatie” waarbij bebouwing zou leiden tot “een onaanvaardbare aantasting van het groene karakter”. Later ging de gemeente alsnog door de knieën en verrees er 1 villa. Het aangrenzende stuk grond is volgens de nieuwe ontwerpvisie thans wel geschikt om bebouwd te worden. Volgens de onderzoekers van BRO is het op in totaal drie percelen in het gebied Ammonslaantje - Maaldrift “aanvaardbaar” om er een vrijstaande woning op te bouwen. Belangrijk bij het toestaan van nieuwe bebouwing is dat “de identiteit en het karakter” van het bestaande lint met bebouwing langs de beide wegen niet verloren gaat. Bestaande cultuurhistorische en landschappelijke waarden dienen daarbij behouden te blijven en waar mogelijk versterkt. De visie geeft daarbij middels kaartjes een vrij gedetailleerd schot voor de boeg. 

Omdat het gaat om “beleidsontwikkeling” stelt het college dat inspraak gerechtvaardigd is en dus zal de ontwerpvisie ook ter inzage worden gelegd. Interessant is daarbij dat BRO in haar visie ook iets zegt over het deel van het Ammonslaantje dat grenst aan de Deijlerhoeve. Hierbij wordt gepleit voor het verstevigen van de laanstructuur middels extra groen, maar ook om zichtlijnen in de richting van de Deijlerhoeve te behouden en te versterken en om de openheid van de weides te waarborgen. Of die zichtlijnen zullen eindigen in een nieuw schoolgebouw van de ASH wordt wijselijk onvermeld gelaten.

Uit de krant