VVD partijleider Gerbrand Nijman.
VVD partijleider Gerbrand Nijman.

Het was me het jaartje wel!

Algemeen

Na een matte verkiezingscampagne, waarin bleek dat de inhoudelijke verschillen tussen de partijen gering waren, vonden op 16 maart gemeenteraadsverkiezingen plaats. Acht partijen mochten de buit verdelen. Euforie bij Hart voor Wassenaar (HvW) en Groen Links en mineurstemming bij VVD, CDA en Democratisch Liberalen Wassenaar. Vooral de eclatante overwinning van HvW trok de aandacht; deze partij werd even groot als de VVD. Met een zo duidelijke uitspraak van de kiezer lag het voor de hand dat HvW in het college zou moeten komen.

Martijn Bolkestein werd aangesteld als informateur om een coalitie van VVD, HvW, LW en GL te onderzoeken. Meer dan drie maanden na de verkiezingen kon Wassenaar als een van de laatste gemeentes in Nederland aankondigen dat er overeenstemming was bereikt tussen deze partijen en op 25 juni werd een coalitieakkoord getekend. De reden voor de lange formatieduur kwam voort uit de noodzaak eerst oud zeer uit het verleden op te ruimen tussen VVD en HvW. Een groot deel van de formatieperiode werd dan ook besteed aan het opbouwen van vertrouwen tussen beide partijen en hun partijleiders: Gerbrand Nijman en Henri Hendrickx. Dat leek gelukt -maar met de kennis van nu is de conclusie een andere- en op 28 juni werden Caroline Klaver (VVD), Henri Hendrickx (HvW), Bart Boon (LW!) en Aart van Sloten (GL) door de gemeenteraad gekozen tot wethouders. Met deze ervaren politici in het college kalfde het niveau van kennis en ervaring in de gemeenteraad verder af; meer dan de helft bestaat nu uit onervaren Raadsleden. Na 5 maanden, om precies te zijn op 30 november, klapte de coalitie met het opstappen van de VVD uit het college. Oorzaken: onvoldoende vertrouwen, botsing tussen ‘traditionele’ en ‘onorthodoxe’ politiek en geen heldere afspraken over cruciale onderwerpen in het coalitieakkoord. Inmiddels is Klaas Tigelaar aangesteld als Verkenner om te komen tot een nieuwe coalitie.

Als er een verkiezing in Wassenaar zou zijn gehouden voor politicus van het jaar, had wethouder Henri Hendrickx hoge ogen gegooid. Door zijn niet bepaald traditionele bestuursstijl wist hij voortdurend de aandacht op zich te vestigen en veel andere politici tot verwarring en zelfs verbijstering te brengen. Aan het dualisme in de politiek, dus dat een wethouder zich niet als deel van de fractie moet profileren, heeft hij lak en hij plaatst samen met ‘zijn’ gemeenteraadsleden partijpolitieke stukken in de media. Zijn emotie speelt een belangrijke rol in het politiek debat. Onverbloemd leest hij anderen de les, maar stelt hij ook het falen van het Wassenaarse bestuur aan de orde, “we zijn niet in control”. Hij is vasthoudend, soms bij het dogmatische af, waar het gaat om zaken waar hij heilig in gelooft, zoals zijn visie op de gemeentefinanciën. Het hoeft geen verbazing te wekken dat het voor een ‘traditionele’ partij als de VVD lastig samenwerken is met een dergelijk onorthodox politicus. Het kan wel, maar dan moet er een goede vertrouwensband zijn die schokken kan opvangen en die was er niet, en dienen afspraken glashelder in een coalitieakkoord te worden vastgelegd en dat was bij een heikel thema als de OZB-verhoging niet gedaan. Het was dan ook niet de vraag of de coalitie zou klappen, maar wanneer. En wat een Klap was het! Tijdens haar afscheidsspeech opende Caroline Klaver de frontale aanval op Henri Hendrickx, die zij beschuldigde van grensoverschrijdend gedrag.

Dat er weer ‘gedoe’ is in de Paauw is niet het enige dat zorgen baart. Allengs werd duidelijk dat het interne procesmanagement niet op orde is en er een opaak tekort aan ambtenaren zou zijn. Zo werd vergeten bepaalde wetgeving te publiceren waardoor die niet rechtsgeldig was en kon bij een project als de Havenkade niet meer worden vastgesteld hoe de besluitvorming tot stand was gekomen. En dan praten we nog maar niet over het duurder uitvallen van veel projecten. Het tekort aan ambtenaren schijnt zo schrijnend te zijn dat projecten zoals de renovatie van het centrum en van de Paauw nu überhaupt niet kunnen worden opgestart. Het is duidelijk: “men is niet in control”. Dat is niet een verwijt dat alleen richting het huidige bestuur gaat, want ook vorige colleges zijn er verantwoordelijk voor dat het zover heeft kunnen komen.

De indruk bestaat voorts dat het gemeentebestuur vervreemdt van de samenleving. Hoe valt anders te verklaren: een niet noodzakelijke forse OZB-verhoging in deze crisistijd voor te stellen, de uit de Coronacrisis opkrabbelende toerismebranche met een enorme verhoging van de Toeristenbelasting op te zadelen, terug te komen op gemaakte afspraken met belanghebbenden van het Centrumplan en onvoldoende overleg met maatschappelijke organisaties bij de plannen voor de integrale dienstverlening sociaal domein. Bij al deze op zich misschien verdedigbare besluiten is onvoldoende de impact op de getroffenen meegenomen. Bovendien is het frustrerend voor instanties als de Stichting Valkenburg Groen dat hun brieven van hoog kwalitatief niveau door het college en de gemeenteraad worden genegeerd. Komt het negeren voort uit desinteresse of is het kennisniveau in de Raad zo gering dat men de inhoud niet begrijpt?

Was dan alles kommer en kwel? Zeker niet. Er is besloten voortvarend op te treden bij de sanering van de Gemeentewerf, Huize Ivicke is ontruimd, er komt een integrale visie op de Groene Ruimte en het Verkeersplan om de maximumsnelheid in een groot deel van Wassenaar te verlagen naar 30 km/u ligt op schema. Bovendien is men, ondanks de beroepsprocedure bij de Raad van State tegen het bestemmingsplan Valkenhorst, met Katwijk in gesprek over bebouwingsplannen en de inrichting van de Groene Zone. En alle basisvoorzieningen werden door hardwerkende ambtenaren, vrijwilligers en bestuurders ook dit jaar weer verstrekt.

Prettige jaarwisseling en een minder ‘roerig’ 2023 wenst uw politiek correspondent,

Jan H. de Roij

HvW partijleider Henri Hendrickx.

Uit de krant