Afbeelding

Geen OZB-verhoging; coalitie loopt forse schade op

Politiek

Lange versie van pagina 3, De Wassenaarse Krant d.d. 11-11-2022:

Tijdens de begrotingsraad afgelopen dinsdag en woensdag waren de hoofdonderwerpen de OZB-verhoging met 20% en de verdubbeling van de toerismebelasting. Amendementen op dinsdag van de oppositie om af te zien van de OZB-verhoging, van de VVD om deze in 2023 te beperken tot 7% en van HvW om in 2023 12,5% te heffen haalden het niet. Toen de oppositie op woensdag wederom een amendement indiende om af te zien van de OZB-verhoging werd die deze keer wel aangenomen dankzij de steun van de VVD. Dit tot grote woede van GL en van wethouder van Sloten. GL stemde als coalitiepartij vervolgens tegen de begroting. De begroting, zonder OZB-verhoging, werd aangenomen met steun van alle andere partijen. Dit zal erg zuur zijn voor de toerismebranche, want hun lastenverzwaring blijft gehandhaafd. De grote vraag is nu of de coalitie dit zal overleven.

Door Jan H. de Roij

Het Begrotingsdebat begon met een aantal insprekers die op verschillende toonhoogten en maten van emotie hun ongenoegen kenbaar maakten over onder meer de verhoging van de OZB en de verdubbeling van de toeristenbelasting. Het betoog van De Vrienden van Wassenaar sloot aan op hun artikel in deze krant en kwam erop neer dat voor een lastenverhoging onvoldoende onderbouwing bestaat. Vertegenwoordigers van Horeca Nederland, van de Valk hotels, Camping Duinhorst en Duinrell voelden zich in de steek gelaten door het gemeentebestuur dat na de zware Corona-tijden nu meent de toeristenbelasting te moeten verhogen. Het viel op dat tijdens het begrotingsdebat geen enkele partij een voorstel indiende om de geplande verhoging van tafel te halen of te verlagen. Volgens Rogier Krabbendam (D66) hebben ze dat niet gedaan op verzoek van de toerismebranche, omdat die in de veronderstelling verkeerde dat er een compromis was bereikt met de wethouder. Dat compromis blijkt er echter nog niet te zijn. Volgens wethouder Aart van Sloten heeft de branche weliswaar een tegenvoorstel ingediend, maar blijkt uit nader onderzoek het totaal bedrag aan lastenverzwaring niet te worden bereikt. Dus er zal nader overleg nodig zijn. VVD en D66 riepen de wethouder op om er samen met de sector uit te komen en een toerismebeleid op te stellen. CDA, PvdA, D66 en DLW dienden een motie in die verzocht om een evaluatie in de zomer van de effecten van de verhoging van de toeristenbelasting en die ten grondslag zal liggen aan een besluit over deze belasting voor 2024. Deze motie werd aangenomen.

Het onderwerp dat de meeste aandacht kreeg was natuurlijk de voorgenomen verhoging van de OZB met 20%. Het CDA mocht de aftrap doen en presenteerde aan de burgemeester een door 1212 dorpsgenoten ondertekende petitie tegen de OZB-verhoging. Wethouder Hendrickx was niet onder de indruk want het zou slechts 6% van het electoraat betreffen. Dit kwam hem op een reprimande van de burgemeester te staan, die een dergelijke diskwalificatie van deze dorpsgenoten niet op prijs stelde. In zijn betoog twijfelde Hubert Schokker aan het gezond verstand van het college om een dergelijke verhoging door te voeren zonder onderliggende onderbouwing. Volgens Rogier Krabbendam (D66) is de verhoging de oplossing van een probleem dat niet bestaat en wil alleen de wethouder van Financiën dit. Mede namens PvdA, DLW en D66 diende het CDA een amendement in dat voorstelde om van de OZB verhoging voor 2023 af te zien en voor 2 mln aan uitgaven te schrappen. Wethouder Henri Hendrickx gaf als reactie dat geen OZB verhoging “Will kill alles wat we willen gaan doen”, maar gaf tussen neus en lippen aan dat 15% ook wel zou kunnen. Hij heeft het extra geld nodig om schuldenvrij te blijven, investeringsprogramma’s uit te voeren en meer ambtenaren aan te trekken. Dit amendement werd uiteindelijk verworpen met alleen de stemmen van de oppositie voor. Alle ogen waren natuurlijk gericht op de VVD. In een artikel in de krant bepleitte de partij immers dat in 2023 geen verhoging van de OZB zal plaatsvinden, maar dat pas vanaf 2024 dit gefaseerd zal worden ingevoerd. Tijdens het begrotingsdebat bleek echter dat de VVD voorstelt om in 2023 de OZB toch iets te laten stijgen en wel met 7%. Gerbrand Nijman lichtte toe dat zijn partij nog steeds achter het coalitieakkoord staat waarin melding wordt gemaakt van een OZB stijging met 20%. Volgens hem betekent dat niet dat die verhoging al in 2023 moet worden ingevoerd. Bovendien stoort het hem dat er nog geen uitvoeringsprogramma is, waarin alle plannen worden uitgewerkt. Dat zou de basis van de begroting moeten zijn. Volgens de wethouder van Financiën is dat programma er nog niet vanwege een gebrek aan ambtelijke capaciteit. Hij ontraadde vervolgens dit amendement. Uiteindelijk stemde alleen de VVD voor. Volgens Pasquale van Vliet (HvW) treft de OZB-verhoging alleen “gefortuneerde mensen” want dat zijn huiseigenaren. Huurders, en dus de minder gefortuneerden, worden in deze begroting ontzien. Onder meer Ben Paulides (DLW) was daar niet zo zeker van want huiseigenaren zullen de OZB-stijging in de huur verrekenen. Volgens haar wordt van de gefortuneerde huiseigenaren een kleine bijdrage verlangd om belangrijke dingen te doen. Zij verraste echter vriend en vijand door in tweede termijn zonder enige aanleiding een amendement in te dienen waarin voorgesteld wordt de OZB in 2023 met 12,5% te verhogen en in 2024 met 7,5%. Tot verbijstering van o.a. Hubert Schokker en de burgemeester ontbrak een onderbouwing en verwees ze daarvoor naar het college. Na een schorsing wist ze toch wat bezuinigingen bij elkaar te sprokkelen. Ook dit amendement dat door wethouder Hendrickx werd ontraden, haalde het niet en werd verworpen.

Jeroen Gankema (LW) maakte ons deelgenoot van zijn ‘worsteling’. Hij erkende dat de OZB-verhoging met 20% uit het coalitieakkoord geen goede inschatting is geweest, maar omdat nou eenmaal een akkoord is gesloten wil LW zich daaraan houden. Tegelijkertijd kan hij de inhoudelijke lijn van de VVD volgen. Hier moet hij tussen kiezen. Ook gaf hij aan al weken bezig te zijn om met de meeste partijen te zoeken naar een compromis, doch dat is niet gelukt. Hij diende een amendement in om sport- en buurtverenigingen en culturele instellingen te compenseren voor de OZB-stijging. Ook dit werd verworpen. Sonja Hibbert (GL) zag gaten in de onderbouwing voor een OZB-verhoging, maar is ook groot voorstander van investeren in de openbare ruimte. Zij kon echter ook leven met een geringere verhoging van de OZB.

Omdat vanwege de afwezigheid van een van de raadsleden de stemmen over een amendement van de PvdA - om huishoudens met een inkomen tussen 120% en 150% van het sociaal minimum een eenmalige uitkering te verstrekken- dinsdagavond staakten, moest de vergadering op woensdagavond worden voortgezet. Was dat niet gebeurd dan zou de situatie een heel andere zijn geweest want dan was onmiddellijk over de begroting gestemd en dat zou met name voor de VVD dan een lastige afweging zijn geweest. Op woensdag echter stond de burgemeester een derde termijn toe waarop Hubert Schokker namens CDA, PvdA, D66 en DLW opnieuw een op dinsdag verworpen amendement in stemming bracht met enkele kleine aanpassingen om de OZB–verhoging voor 2023 te schrappen en in 2024 te bezien of het dan wel nodig is. De technische aanpassingen kon vervolgens Gerbrand Nijman (VVD) aangrijpen om te verklaren nu wel te overwegen steun te verlenen aan dit amendement. Tevens benadrukte de VVD-voorman dat alle plannen toch niet in 2023 gerealiseerd kunnen worden. Naar aanleiding hiervan verliet wethouder van Sloten boos de zaal en verweet Sonja Hibbert (GL) de VVD “schuld te hebben aan de puinzooi”. Haar wethouder is nu tot niets doen veroordeeld. Jeroen Gankema (LW) deed middels een amendement een poging om tot een compromis te komen door voor te stellen in 2023 de OZB met 9,75% te verhogen. Wethouder Henri Hendrickx gaf aan daar mee te kunnen leven. Toen het op stemming aan kwam en de VVD het amendement van de oppositie steunde waardoor dit een meerderheid kreeg hoefde het amendement van LW niet meer in stemming te worden gebracht. Verbazend is waarom de VVD het amendement van LW niet steunde, omdat de VVD op dinsdag nog een voorstel gericht op 7% hogere OZB presenteerde en het verschil met het LW-amendement dus gering is. Door niet in te stemmen met een OZB-verhoging zet de VVD de samenwerking in de coalitie op scherp. Met name GL is des duivels. Sonja Hibbert stelde cynisch vast dat wethouder van Sloten het dus erg rustig krijgt. Alle ambities zijn uit de begroting gehaald en dat was ook de reden voor haar om als coalitiepartij tegen de begroting te stemmen; terwijl alle oppositiepartijen voor stemden. Overigens van LW stemde Annemarie de Raad ook tegen. HvW reageerde bij monde van Pasquale van Vliet heel rustig en stemde voor de begroting. Toch moet dit voor wethouder Hendrickx een enorme dreun zijn. Voor hem was de verhoging van de OZB om verschillende redenen een soort dogma. En dat ziet hij nu sneuvelen. Weinig reden voor HvW en GL om met deze coalitie door te gaan zou je zeggen. Vraag is vooral op dit moment wat wethouder Van Sloten en GL gaan doen. Een eventueel aftreden zou echter grote gevolgen hebben voor de coalitie. Tegelijkertijd moet het CDA, als aanstichter van het oproer tegen de OZB-verhoging, heel tevreden terugkijken op het bereikte resultaat. Knap gespeeld, maar ook moeten we ons afvragen of een wankelende, ruziënde coalitie in het belang van ons dorp is. Herleven oude tijden in de Paauw?

Er is tijdens het begrotingsdebat over veel andere kwesties gesproken. Daar hopen we volgende week verslag van te doen. We kijken dan ook terug op wat er deze week in de Paauw is gebeurd.

Uit de krant