Afbeelding

Een spannend politiek najaar

Politiek

Het belooft een spannend politiek najaar te worden in ons dorp. Nieuwe wethouders moeten op korte termijn met voorstellen komen op gebieden als Valkenhorst, centruminrichting en verkeer. Ook wordt met belangstelling uitgekeken naar de eerste begroting van het vernieuwde College. Gaat de wethouder van Financiën echt de OZB met 20% verhogen, zoals valt te lezen in het coalitieakkoord tussen HvW, VVD, GL en LW? Of is dit plan van tafel vanwege de economische crisis die zoveel dorpsgenoten treft? Maar eerst zal het nieuwe College het Collegeakkoord moeten presenteren met de prioriteiten uit het coalitieakkoord.

Door Jan H. de Roij

Terwijl burgemeester Leendert ‘Snollebolleke’ de Lange tijdens het ‘Goud en Fout Feest’ met een optreden als Rob Kemps zich van een onverwachts frivole kant liet zien, zaten waarschijnlijk de nieuwe wethouders te zwoegen op hun dossiers. Zij hebben van de vakantieperiode gebruik kunnen maken om zich in te werken en zich voor te bereiden op het politieke seizoen 2022/23. Voor de een misschien wat lastiger dan voor de ander. Zo heeft Caroline Klaver weliswaar haar sporen als wethouder reeds verdiend en kent het klappen van zweep, maar moet nu betrokken zien te raken bij een geheel andere sector: het sociale domein. Zij moet daarbij opboksen tegen het imago van haar illustere en gedreven voorgangster, Inge Zweerts de Jong; de herziening van het beleidsplan Sociaal Domein biedt daartoe de mogelijkheid. Wethouder Henri Hendrickx heeft uitdagingen van een heel andere soort. Hij zal mogelijk het dorp moeten overtuigen dat in deze tijden van groot welvaartsverlies een belastingverhoging gerechtvaardigd is. Tegelijkertijd is zijn collega wethouder Bart Boon opgezadeld met een coalitieakkoord dat hem opdraagt om de Groene Zone tussen Wassenaar en Valkenhorst vast te stellen op 1500 m. Een schier onmogelijke taak, zo lijkt het, vanwege de inflexibele houding van Katwijk op dit punt. Onze groene wethouder Aart van Sloten heeft het wat dat betreft eenvoudiger. Over het verkeersplan bestaat grotendeels consensus. Maar hij heeft andere zorgen. Want als verantwoordelijk wethouder voor klimaat, milieu en de agrarische sector krijgt hij straks de gevolgen van de uitvoering van het stikstofbeleid voor onze boeren op zijn bordje.

Een van de meest urgente onderwerpen voor het College is het formuleren van een reactie op het bestemmingsplan van Katwijk met betrekking tot de nieuwe woonwijk Valkenhorst aan de noordgrens van ons dorp. De gemeente Katwijk heeft in eerdere instantie de bezwaren van Wassenaar tegen het ontwerp bestemmingsplan van tafel geveegd en is vervolgens nog harder op de Wassenaarse tenen gaan staan door te kiezen voor massale bebouwing met torenflats zelfs aan de gemeentegrens. Van alle eerdere plannen voor een groene strook en villabebouwing om tot een geleidelijke overgang te komen tot de dichtere bebouwing is weinig meer over. Er lijkt niets anders op te zitten voor Wassenaar dan een beroepsprocedure te starten bij de Raad van State. In het verlengde daarvan moeten op korte termijn knopen worden doorgehakt over de inrichting van de groene ruimte tussen Valkenhorst en de Wassenaarse bebouwing. In hoeverre is Wassenaar bereid dit gebied open te stellen voor Valkenhorstse recreatie? Als eerste stap had het vorige College een beperkte gebiedsvisie opgesteld die het onder meer mogelijk zou maken dat de Amerikaanse school kan uitbreiden en Avalex wordt verplaatst. Het nieuwe College werkt, mede naar aanleiding van reacties van belanghebbenden, aan een aangepaste versie en zal die binnenkort aan de Raad aanbieden.

Een ander hoofdpijndossier voor wethouder Bart Boon is het aanpassen van het centrumplan. Vanwege oplopende kosten is voor de vakantie door de nieuwe coalitie besloten om het oorspronkelijke plan niet uit te voeren. Dit stuitte op veel onbegrip van ondernemers in het centrum en leidde tot emotionele reacties in de Raadsvergadering. De wethouder beloofde op korte termijn met een nieuw, betaalbaar plan te komen en hoopte op samenwerking met de belanghebbenden. Die waren daar niet zonder meer toe bereid. De wethouder beseft ook dat het niet wenselijk is een plan te laten goedkeuren in de Raad dat niet op steun kan rekenen van de direct betrokkenen. Dus hij moet ze aan tafel zien te krijgen.

Het verkeersplan lijkt een makkie; ‘lijkt’, want alhoewel er consensus is over een limiet van 30 Km, moet nog besloten worden over de wegen die uitgezonderd worden. Dat zal ongetwijfeld het nodige debat opleveren aangezwengeld door de omwonenden. Over dit onderwerp kan Wassenaar zelf beslissen. Dat is niet het geval wat betreft de herinrichting van de Rijksstraatweg. Voor afwaardering, versmalling en ondertunneling moet instemming worden verkregen van de Provincie en gemeente Den Haag. Dus dat wordt een onderwerp waarbij wethouder van Sloten een beroep zal moeten doen op zijn diplomatieke talenten.

En dan de vuurdoop van wethouder Henri Hendrickx. Hij zal een najaarsnota presenteren, maar interessanter is zijn eerst begroting. In de begroting 2023 zullen de accentverschillen met de vorige coalitie hun weerslag vinden. Waar echter iedereen reikhalzend naar uitkijkt, is de mate waarin deze begroting zal afwijken van de fel door hem bekritiseerde begrotingen van de vorige wethouder van Financiën, huidig CDA-fractieleider Hubert Schokker. En of hij zijn voornemen om de OZB met 20% te verhogen doorzet ondanks het enorme welvaartsverlies waar de meeste dorpsbewoners door zijn getroffen. Zullen de andere coalitiepartijen dit toelaten? Kortom het worden spannende maanden.