Koetsier zoekt consensus

Algemeen

In februari heeft wethouder Wim Koetsier een paar keer gesproken met betrokken partijen over het fietspad aan de Schouwweg Noord. Dit naar aanleiding van een motie uit december die hem daartoe opriep. Alhoewel partijen er ‘geharnast ‘ instaan, is hij serieus op zoek naar een aangepast ‘verbindend’ plan voor die straat. Volgende week wordt de gemeenteraad over het resultaat geïnformeerd.

Door Jan H de Roij

Op 19 december nam de gemeenteraad een motie aan van Lokaal Wassenaar en Democratisch Liberalen Wassenaar waarbij de uitvoering van de herinrichting van de Schouwweg Noord ‘on hold’ werd gezet. De reden daarvoor was het grote maatschappelijke verzet tegen het opruimen van het fietspad. Meer dan 2100 personen tekenden een petitie waarin werd gepleit voor handhaving ervan. In de motie werd wethouder Koetsier opgedragen met de bewoners van de Schouwweg en andere belanghebbenden in gesprek te gaan over de inrichting van deze weg, met “uitdrukkelijk ook de mogelijkheid het behoud van het vrijliggende fietspad”. Voor 1 maart dient het college in een brief de gemeenteraad te informeren. Het is inmiddels bijna 1 maart en de vraag is dus: wat is er gebeurd de afgelopen maanden?

Begin januari heeft de petitiegroep een uitgebreid technische notitie aangeboden aan het college waarin op basis van een groot aantal wensen en eisen met betrekking tot de Schouwweg Noord wordt geconcludeerd dat handhaven van het fietspad het beste scoort. Op 6 februari vond de eerste bijeenkomst plaats -met een luisterende wethouder- waar 24 door de gemeente geselecteerde personen voor waren uitgenodigd, die ieder een paar minuten kregen om ‘in te spreken’. Volgens wethouder Koetsier was de bijeenkomst nuttig om te vernemen hoe iedereen erover dacht; wel ontbrak helaas ‘de jeugd’. Er was niet echt een gelegenheid voor debat. Althans zo werd dat gevoeld door de petitiegroep: “het was niet de setting voor een goede gedachtewisseling”. Dat was wel het geval op 14 februari toen de wethouder en zijn verkeersadviseur uitgebreid de tijd namen voor een inhoudelijk gesprek met afgevaardigden van de petitiegroep en van de buurtvereniging Schouwweg Noord. In feite is het gebleven bij een toelichting van de drie partijen op hun posities en is niet gezocht naar breed draagvlak voor een alternatief plan. De petitiegroep had daarvoor wel ideeën aangereikt, zoals parkeren aan de huizenkant, of instelling van eenrichtingsverkeer, of het fietspad iets versmallen. Volgens de wethouder waren een aantal oplossingen niet reëel en stuitten bijvoorbeeld op afwijzing door de hulpdiensten. Zo werd kort gesproken over de mogelijkheid van een fietsstraat. De Schouwweg zou evenwel niet voldoen aan de normen voor een fietsstraat en de afvaardiging van de buurt was er ook niet gecharmeerd van. De petitiegroep blijkt bij nader inzien ook niet positief over het idee. Deze week heeft deze groep wederom een alternatief plan gepresenteerd uitgaande van behoud van het fietspad. Daarin wordt voorgesteld parkeren aan de huizenkant te faciliteren en de parkeerplaatsen aan de fietspadkant te verwijderen. Men hoopt voordat de wethouder zijn Raadsinformatiebrief gaat schrijven daarover van gedachten te kunnen wisselen. De wethouder liet desgevraagd weten serieus bezig te zijn met het zoeken naar een alternatief inrichtingsplan dat op steun kan rekenen van alle partijen. Hij heeft bepaalde ideeën die hij met betrokkenen zal bespreken. Een belangrijke randvoorwaarde voor hem is wel dat hulpdiensten als politie en brandweer ermee instemmen.

Gevraagd naar hoe zij terugkijken op het overleg tot dusverre met de gemeente, laat de petitiegroep weten dat hun nu een stuk duidelijker is “hoe de gemeente denkt”. Volgens hen staat de gemeente er erg ‘technocratisch’ in. Het college zegt dat het fietspad niet voldoet aan de normen die daarvoor staan en schat de huidige situatie als risicovol in. Dit gevoegd bij de –aldus de petitiegroep- “lobby van de buurtbewoners voor bredere parkeerplaatsen” heeft de gemeente doen besluiten om het fietspad te verwijderen. In deze afweging is volgens de petitiegroep echter geen rekening gehouden met de betekenis daarvan voor de gebruikers. Het gevoel van onveiligheid dat daardoor wordt gecreëerd bij met name kinderen en ouderen zou geen deel hebben uitgemaakt in de besluitvorming. De buurtvereniging Schouwweg Noord laat in een korte reactie weten dat uit de gesprekken duidelijk is geworden dat de experts van onder andere ANWB de huidige plannen “volledig onderschrijven als de beste oplossing.” Ze gaan ervan uit dat het renovatieproject “tijdig doorgang heeft” en dat hun straat veilig wordt ingericht.

Uit de krant