Afbeelding

Straks Avalex-strippenkaart nodig

Algemeen

Het voorstel om het aantal gratis bezoeken aan de milieustraat te maximaliseren op 12 keer per jaar riep veel vragen en commentaar op in de commissie Bestuur & Middelen. De wethouder kan echter geen kant op, want het voorstel is uitonderhandeld door zijn voorganger met de overige vijf ‘Avalex-gemeenten’, waar de gemeenteraden reeds goedkeuring hebben gegeven.

Door Jan H. de Roij

De vorige wethouder verantwoordelijk voor Avalex, van Sloten, heeft met de andere vijf gemeenten vallend onder de ‘gemeenschappelijke regeling Avalex’ besloten om een strippenkaart in te voeren voor het wegbrengen van particulier afval naar de milieustraat. Momenteel blijkt een klein aantal inwoners extreem vaak bij de milieustraat langs te komen. Zij zijn verantwoordelijk voor een belangrijk deel van de verwerkingskosten. Het vermoeden bestaat ook dat het daarbij om bedrijfsmatig afval gaat. Om dit tegen te gaan zal het aantal gratis bezoeken aan de milieustraat voor particulieren worden gemaximaliseerd op 12 keer per jaar. Vanaf het 13e bezoek moet Euro 19 per bezoek worden betaald.

De huidige wethouder, Laurens van Doeveren, legde dit voorstel dinsdag voor aan de Commissie Bestuur & Middelen en merkte daarbij op dat de overige gemeenten al goedkeuring gegeven hebben. De Commissieleden waren echter niet bereid bij het kruisje te tekenen. Henri Van Smirren (PvdA) had grote bedenkingen. Sonja Hibbert (GL) raakte de “kluts kwijt” en vroeg zich af waarom niet gedifferentieerd wordt naar soort en aantal vuilnis. Sabrina Everard (CDA) leek het beter om naar gewicht te kijken. Sander Daamen (DLW) was bang dat zwerfvuil het gevolg zal zijn. Bernt Wesselingh (HvW) en Jeroen Gankema (LW) bepleitten dat ‘groen afval’ altijd gratis mag worden aangeleverd. De wethouder had het maar moeilijk met al de opmerkingen en suggesties, want zag geen mogelijkheden om over een reeds door de andere gemeenten akkoord bevonden besluit opnieuw te gaan onderhandelen. Gankema bleef evenwel aandringen op een vrijstelling voor ‘groen afval’ en riep de wethouder op zijn diplomatieke vaardigheden in te zetten en het gesprek met de anderen aan te gaan. Uiteindelijk deed van Doeveren de toezegging, dat mocht uit de evaluatie volgend jaar blijken dat er een probleem is met ‘groen’, hij “het gevecht wil aangaan”.

Vanuit zijn eigen VVD werd de wethouder door Hans Mulder ‘getrakteerd’ op een voorstel om alle huishoudens in de gelegenheid te stellen om twee keer per jaar het grof vuil gratis op de stoep te zetten waarna Avalex het komt ophalen. Laurens van Doeveren wil, mocht een meerderheid van de gemeenteraad dit wensen, het idee wel aan de orde stellen bij Avalex, maar niet als voorwaarde voor goedkeuring van de strippenkaart.

Het voorstel gaat door naar de gemeenteraad voor besluitvorming. Daarbij was opmerkelijk dat de partijen DLW, LW en HvW (dus alle lokale partijen) het voorstel eigenlijk niet rijp vinden voor besluitvorming in de Raad.

Uit de krant