Foto: Jos Knijnenburg.
Foto: Jos Knijnenburg. Foto:

Realisatieplan verkeersonderzoek omvat hele serie concrete projecten ter verbetering verkeerssituatie

Algemeen

Op basis van het in september door de raad vastgestelde verkeersonderzoek is een realisatieplan opgesteld waarmee Wassenaar mikt op drie doelen van het verkeersbeleid. Verbetering van de verkeersveiligheid, een betere verdeling van het autoverkeer over het Wassenaarse wegennet en een vermindering van het doorgaande verkeer. In het realisatieplan, dat komende maandag 29 november door de raadscommissie Fysieke Leefomgeving wordt besproken, worden tien concrete projecten genoemd.

Door Jos Knijnenburg

Praten over het verkeer in en om Wassenaar zit in het DNA van het dorp. Zeker in de aanloop naar gemeenteraadsverkiezingen komt de verkeersproblematiek altijd wel ergens in een debat aan de orde, al gooide het thema ‘bestuurlijke zelfstandigheid’ in de aanloop naar de verkiezingen in 2018 nog hogere ogen.

Ooit werd gedacht dat de aanleg van een ruit van wegen rondom Wassenaar de groene oase zou kunnen vrijwaren van in ieder geval het doorgaande verkeer. Slechts één onderdeel van zo’n ruit, de Noordelijke Randweg, is op dit moment gerealiseerd en de tweede in de hoedanigheid van de RijnlandRoute zit eraan te komen. De twee noord-zuidverbindingen die parallel aan de A44/Rijksstraatweg (N44) zouden moeten gaan lopen, de Duinweg in het westen en de Leidse Baan in het oosten werden nooit gerealiseerd. Gezien de beschermde status van de polders tussen Voorschoten, Leidschendam en Wassenaar, maar ook de upgrading van de duinen tot Nationaal Park Hollandse duinen zijn genoemde verbindingen een utopie geworden en moet Wassenaar het doen met haar bestaande wegennetwerk.

Het verkeersonderzoek maakte nog eens duidelijk dat Wassenaar geen eiland is, hetgeen oplossingen voor klassieke hete hangijzers als het doorgaande verkeer, de leefbaarheid en verkeersveiligheid complex maakt. Door de recent geschetste verkeersproblematiek in het realisatieplan aan te pakken middels tien concrete projecten doen B&W een poging het geheel behap- en bespreekbaar te maken. De liefhebbers van een stevig robbertje debatteren hoeven niet te wanhopen, het realisatieplan omvat meer dan genoeg gespreksstof. Wat te denken van de stelling op blz. 5 van het realisatieplan: ‘Wassenaar genereert als gemeente dagelijks veel verplaatsingen waarvan het merendeel wordt afgelegd met de auto’. Wassenaarders zouden zich vaker moeten afvragen: “Moet ik deze verplaatsing met de auto maken of kan het ook anders?” De gemeente komt vervolgens met een stortvloed aan suggesties hoe het anders zou kunnen. Van deelscooters tot promotie van alternatieven als het OV, fietsen en wandelen.
Om de hoeveelheid vrachtverkeer te verminderen wordt een locatie van goederenoverslag aan de rand van het dorp gesuggereerd en bevoorrading van winkels met scooters, een bakfiets of tuktuk. Werknemers moeten enthousiast worden gemaakt alternatieven voor de auto te gebruiken.
Veel aandacht is er in het realisatieplan voor om fietsen in Wassenaar (nog) aantrekkelijker te maken. Een verbreding van het drukgebruikte fietspad Oude Trambaan is al in procedure.

Komende woensdag praten de raadsleden over de interne renovatie van Raadhuis De Paauw, in het realisatieplan komt als voorbeeldfunctie de mobiliteit van de eigen ambtelijke organisatie aan de orde. Het hoofdstuk over doorgaand verkeer heeft al geleid tot de nodige discussie. In het realisatieplan staan vijf projectgebieden genoemd waar de maximumsnelheid zou moeten worden verlaagd van 50 km/u (= ontsluitingsfunctie) naar 30 km/u (= verblijfsfunctie). Tot die projectgebieden behoren de route Deijlerweg Oost / Ammonslaantje Oost en de veelbesproken route Storm/Jagerslaan. Voor elk van die gebieden komt er een apart projectplan.

Opvallend is het hoofdstuk over alternatieven voor doorgaand verkeer tussen Leiden en Wassenaar, waarbij naar de ontsluiting van de Maaldrift en naar een herinrichting van de kruising Rozenweg wordt gekeken. Het realisatieplan beschrijft een nieuwe afslag vanaf de A44 vanuit de richting Leiden ter hoogte van (bedrijventerrein) Maaldrift. Daarnaast kan verkeer vanuit Leiden/Stevenshof richting Den Haag ter hoogte van de Maaldrift invoegen op de A44.
Het is een idee dat nauw samenhangt met de complexe verkeerssituatie even verderop, op de kruising Rozenweg/N44. Probleem daar is dat veel rijrichtingen achter elkaar groen krijgen met als gevolg lange wachttijden. Men heeft al de optie verkend waarbij de parallelwegen niet langer via dit kruispunt worden ontsloten, hetgeen de doorstroming ten goede moet komen. Voor het ‘Project Ontsluiting Maaldrift en Herinrichting Rozenweg/Rijksstraatweg’ is naast onderzoek door een extern verkeersbureau ook overleg tussen bewoners, ondernemers, de Provincie en Rijkswaterstaat vereist. Er wordt gesproken over ‘een lange doorlooptijd’ mede omdat vanaf 2023 de effecten van de RijnlandRoute hier een rol gaan spelen. Voor dit project wordt 2024 als stip op de horizon vermeld.