Afbeelding: PR.
Afbeelding: PR. Foto:

Plan voor opwaardering draf- en renbaan Duindigt tot hippisch centrum maandag in raadscommissie

Algemeen

Komende maandagavond bespreekt de raadscommissie Fysieke Leefomgeving het plan voor de herontwikkeling van de draf- en renbaan Duindigt tot een hippisch centrum in brede zin. Naast de klassieke draf- en renwedstrijden moet Renbaan Duindigt in de toekomst ook ruimte bieden aan andere takken van paardensport, zoals dressuur en concours hippique. Aan het terrein worden ook functies toegevoegd zoals een hotel, terwijl in het plan ook de bouw van een aantal woningen is opgenomen. Uit de stukken blijkt dat er nog de nodige haken en ogen aan het plan kleven, zoals de vaker besproken verkeersproblematiek in dit deel van de zuidrand.

Door Jos Knijnenburg

Volgens het college is de huidige staat van het complex aan de Waalsdorperlaan al jaren slecht. Alle op het terrein aanwezige gebouwen verkeren in slechte bouwkundige staat en herinneren slechts in zeer beperkte mate aan het roemrijke verleden van deze plek. “Als er niet wordt ingegrepen gaat Renbaan Duindigt ten onder en zal dit hart van de paardensport in het zuidwesten van het land verloren gaan”, zo stellen B&W in een adviesnota aan de raad.

Het plan voor Renbaan Duindigt dat nu voorligt, heeft als doel om de paardensport op deze historische plek te behouden en te versterken. Een herontwikkeling van alleen de renbaan met bijbehorende faciliteiten is financieel niet haalbaar en ook niet exploitabel. Ten behoeve van de aanvangsinvestering worden er woningen ontwikkeld in het plangebied en het hotel en shortstay verblijfsaccommodaties moeten bijdragen aan een duurzame exploitatie.

Tijdens een informatiebijeenkomst voor omwonenden en andere belangstellenden die op 13 oktober jl. op de locatie plaatsvond, werden, zoals we eerder schreven, de contouren van het nieuwe Renbaan Duindigt geschetst. Met de bespreking van het zogeheten startdocument en een uitgebreid programma van eisen komende maandagavond in de commissie Fysieke Leefomgeving en de vaststelling in de raadsvergadering van december, wordt een formele start met de planologische procedure gemaakt. Hoewel er op 29 november uiteraard nog geen concreet bouwplan op tafel ligt, worden de plannen in de stukken deels al wel concreter ten opzichte van de presentatie van 13 oktober jl.

Eén van de gevoelige planonderdelen betreft de parkeerfaciliteiten en de daarmee samenhangende verkeersafwikkeling. In het programma van eisen staat een kaartje dat duidelijk maakt om welke aantallen het gaat. Aan de westzijde van de Waalsdorperlaan staat een parkeerterrein met 800 plekken ingetekend, aan de noordkant bij de huidige poloaccommodatie is plek voor nog eens 200 auto’s en 50 trailers. We schreven al eerder over een nieuw parkeerterrein aan de oostkant van de draf- en renbaan nabij de Noordelijke Randweg die blijkens de stukken plaats moet gaan bieden aan 900 voertuigen. De haalbaarheid daarvan hangt samen met een mogelijke aansluiting op de Noordelijke Randweg. B&W spreken in het raadsvoorstel over een ‘wenselijke oplossing’ maar wijzen erop dat die ‘erg kostbaar’ is. Daarnaast is medewerking van zowel Rijkswaterstaat als de Provincie een vereiste. Opvallend is dan ook dat B&W in hun voorstel al nadrukkelijk voorsorteren op alternatieven, mocht de op papier zo logisch lijkende aftakking van de Noordelijke Randweg toch een brug te ver blijken. Er wordt gesproken over parkeren op afstand (iets dat destijds ook bij de planvorming van het Louwman Museum aan de orde is geweest) en het koppelen van bezoekersaantallen aan het aantal beschikbare parkeerplaatsen. Dat Renbaan Duindigt bij evenementen ‘gevraagd kan worden een mobiliteitsplan op te stellen’, klinkt nog niet echt overtuigend. Ook het terugdringen van sluipverkeer en de passeermogelijkheden op de (recent gerenoveerde) Waalsdorperlaan komen aan de orde. Verspreid over drie locaties op het terrein komt nog eens plek voor maximaal 125 auto’s maar die ruimte is vooral ten behoeve van de geplande woningen.

Het kroonjuweel van de draf- en renbaan is de open strandvlakte en deze wordt ‘opgeschoond’ door de polostallen te verplaatsen naar een plek aan de rand van het grote parkeerterrein aan de andere kant van de Waalsdorperlaan.

De nieuwbouw wordt weergegeven in een ‘vlekkenplan’ waarop niet alleen de afmetingen, maar ook de bouwhoogtes indicatief staan aangegeven. Voor wat betreft de aantallen wordt gedacht aan 170 stallen (alleen ten behoeve van evenementen en shortstay), 22 tot 25 woningen langs de Waalsdorperlaan en 25 tot 30 shortstay-eenheden. Het hotel gaat 150 tot 200 kamers omvatten, een restaurant, faciliteiten als spa en wellness en zou ook geschikt moeten worden als conferentiecentrum.

B&W schrijven dat het aan de initiatiefnemer is om met een financieel haalbaar plan te komen dat uitzicht biedt op ‘een gezonde exploitatie voor de lange termijn’.