De raad beslist in april of de nieuwe school op de voorgrond (aan de Groeneveltlaan) of verderop op de plek van de voetbalkooi wordt gebouwd.
De raad beslist in april of de nieuwe school op de voorgrond (aan de Groeneveltlaan) of verderop op de plek van de voetbalkooi wordt gebouwd. Foto:

Voorkeurlocaties IKC Huibregtseveld: Langs de straat of centraler in het park

Algemeen

Het nieuwe Integraal Kind Centrum (IKC) in Wassenaar Noord, waarbij een voorschool, kinderdagverblijf, basisschool en buitenschoolse opvang in één gebouw worden ondergebracht, wordt zoals bekend gerealiseerd op het zogeheten Huibregtseveld, dat wordt begrensd door de Van Groeneveltlaan, de Zijlwatering, de Van Cranenburchlaan en de Burmanlaan. Binnen dit zogeheten zoekgebied, feitelijk het westelijke deel van Park Deijleroord waarbinnen zich nu nog qua bebouwing alleen de voormalige Huibregtseschool en de recent gebouwde gymzaal Gymadora bevinden, zijn in totaal zes locaties onderzocht op ruimtelijke aspecten, waaruit twee voorkeursvarianten naar voren zijn gekomen. De komende maand staat de gemeenteraad voor de taak om te beslissen waar de nieuwe school voor 480 leerlingen precies wordt gebouwd.

Door Jos Knijnenburg

Tijdens een informatieve bijeenkomst voor de omwonenden van het Huibregtseveld in de voormalige Wethouder Huibregtseschool (thans kinderopvang Norlandia) werden vorige week dinsdag de twee plekken bekendgemaakt waaruit de raad een keuze zal maken. Het nieuwe schoolgebouw, dat de bestaande accommodaties van de St. Jan Baptistschool aan de Anemonenweg en de St. Jozefschool aan de Thorbeckestraat gaat vervangen, zal worden gebouwd op het bestaande grasveld tussen de oude Huibregtseschool en de Zijlwatering. De raad zal een keuze moeten gaan maken of de nieuwe school pal langs de Van Groeneveltlaan (naast de Gymadora) of meer centraler in het park, achter de Huibregtse op de plek van de voetbalkooi, wordt gerealiseerd. 

Uit het doorlopen participatietraject bleek dat een meerderheid (60%) van de omwonenden zich uitspraken voor een andere locatie, namelijk langs de Burmanlaan waarbij de nieuwe school zo ver mogelijk van de omliggende woningen vandaan zou komen te liggen. Tijdens de bewonersavond werd duidelijk dat met de invoering van de nieuwe Omgevingswet per 1 januari 2024 er voor de planvorming van het nieuwe IKC een belangrijke duvel uit de doos is gekomen. Die duvel stond weliswaar al in het startdocument (uit mei 2023) van de ruimtelijke procedure vermeld, maar blijkt door de nieuwe Omgevingswet een zeer bepalende rol te gaan spelen bij de keuze van de exacte bouwlocatie. Onder de noordzijde van de Clematislaan loopt namelijk een hoge drukgasleiding die pal voor de voormalige Huibregtseschool onder trottoir van de Burmanlaan naar links afbuigt. Rond die gasleiding geldt een brede veiligheidszone waarbinnen zich zowel de Huibregtseschool, de Gymadora als de voorkeurslocatie van de omwonenden zich bevinden. Dat is volgens de nieuwe Omgevingswet geen probleem voor bestaande bebouwing, maar nieuwbouw waarbij het bestaande risico wordt vergroot is uit den boze. 

Beide voorkeurslocaties voor het nieuwe IKC op het Huibregtseveld zijn dan ook zodanig gepositioneerd dat de nieuwe school net buiten de veiligheidszone van de hoge drukgasleiding komt te liggen. Het Goudse stedenbouwkundig bureau Topos, dat in opdracht van de gemeente Wassenaar onderzocht waar het nieuwe IKC in ruimtelijk opzicht het beste zou kunnen worden bebouwd, heeft een variantenstudie gemaakt waarbij in totaal zes mogelijke locaties zijn onderzocht en onderling gewogen. In het onderzoek van Topos, dat eind februari gereed is gekomen en dat de afgelopen week ook integraal is gepubliceerd op wassenaar.nl, zijn naast de externe veiligheid (de zone rond de genoemde hoge drukgasleiding) en de uitkomsten van het participatietraject, nog vier andere aspecten meegenomen te weten mobiliteit en parkeren, een stedenbouwkundige analyse, natuur en landschap en cultuur en erfgoed meegenomen. Een belangrijk aspect voor de gemeente is dat de groene hoofdstructuur in de wijk, waarbij Park Deijleroord ter weerszijden van de Burmanlaan een groene oost-westas vormt en de Zijlwatering met de naastgelegen wandelroute een groene noord-zuidroute vertegenwoordigt, behouden blijft. Een ander cruciaal aandachtspunt bij het plan voor het IKC betreft het verkeer, waarbij zowel de mobiliteit als het parkeren zijn onderzocht door Mobycon. Hierbij is ook gekeken naar de verkeersaantrekkende werking van het gezondheidscentrum dat in de nabijgelegen Jozefkerk wordt gerealiseerd. 

De conclusie is dat het bestaande wegennet dit aankan. Voor het halen en brengen van de kinderen (kiss and ride) zijn 36 parkeerplekken over een ruimte van 216 meter nodig en daarvoor is voldoende ruimte aan de Burmanlaan en de Van Groeneveltlaan, met de kanttekening dat deze straten ter plaatse moeten worden ingericht als schoolstraten. De onderzoekers adviseren een aparte parkeervoorziening (met 22 parkeerplekken) voor het schoolpersoneel te realiseren om te voorkomen dat die door ouders of bezoekers wordt gebruikt. Ook zullen er oversteekfaciliteiten moeten komen. De onderzoekers van Topos, die in hun rapport spreken over het ‘Burmanpark’ schrijven dat met de komst van de nieuwe gymzaal Gymadora en bouw van het IKC, dat overigens al 8 jaar in de pen zit, een goed momentum ontstaat om het omliggende park een bredere functie te geven als een plek waar fijn kan worden gesport, gespeeld of gewandeld. Zodra de raad op 23 april a.s. een besluit heeft genomen over de plek waar de nieuwe school zal worden gebouwd, kan de architect die door de initiatiefnemer, de Stichting Katholiek Onderwijs Wassenaar (SKOW), zal worden geselecteerd, met het ontwerp voor het nieuwe schoolgebouw aan de slag en er zal een ruimtelijk plan worden gemaakt. Na het doorlopen van alle procedures hoopt men eind 2025 met de bouw te kunnen starten.

Uit de krant