Wethouder Ruimte, Duurzaamheid en Mobiliteit Wim Koetsier.
Wethouder Ruimte, Duurzaamheid en Mobiliteit Wim Koetsier.

Wethouder Koetsier: ”Bereid tot maatwerk”

Algemeen

De politieke partijen konden in een commissievergadering hun eerste indruk geven over het wegencategoriseringsplan van wethouder Koetsier. Duidelijk werd dat de centrale thema’s van discussie de komende tijd zullen zijn het terugbrengen van de maximumsnelheid op alle (of enkele) doorgaande wegen naar 30 km/u en het onttrekken van de Jagerslaan aan de doorgaande routes in Wassenaar. Iedereen kan een zienswijze op het plan formuleren waarna het pas definitief zal worden vastgesteld.

Door Jan H. de Roij

Afgelopen maandag boog de Commissie Fysieke Leefomgeving zich over het Wegencategoriseringsplan 2023; voor een uitleg zie elders in deze krant. Concreet moesten de commissieleden zich buigen over het voorstel om in te stemmen met het plan en het vrij te geven voor inspraak. Indien de gemeenteraad van eind van deze maand hiermee akkoord gaat, dan breekt een periode van 6 weken aan waarin eenieder zienswijzen op het plan kan indienen. Die worden gebundeld in een nota van zienswijzen en aangeboden aan de Raad. 

Mogelijk dat die zienswijzen leiden tot een aanpassing van het plan door het college. Waarschijnlijk gaat het daarbij dan eerder over de inrichting van een weg binnen een vastgestelde categorie – ETW, GOW50 of GOW30-, dan over een categoriewijziging. Op een vraag dienaangaande van Annemarie Hofman (LW) antwoordde verantwoordelijk wethouder Wim Koetsier namelijk: “de Raad kan altijd amenderen”; dus met andere woorden de wethouder heeft die intentie niet.

Als het definitieve plan eenmaal is vastgesteld zal het worden uitgewerkt in een uitvoeringsprogramma. Dan wordt duidelijk wat de totale kosten zullen zijn evenals de planning de komende jaren van de werkzaamheden. Ergo, bij aanvaarding van dit plan weten de Raadsleden dus nog niet exact wat het uiteindelijk zal gaan kosten. In het uitvoeringsprogramma zal ook de definitieve inrichting van de betrokken wegen worden vastgesteld. Maar volgens de wethouder zal daar een intensieve participatie aan voorafgaan met de bewoners. Hij is bereid tot maatwerk, indien nodig. Dit mede als antwoord op het voorstel van Henri van Smirren (PvdA) en Matthijs Stekelenburg (VVD) om de GOW30-inrichting van de Jagerslaan aan te passen om daarmee tegemoet te komen aan de wensen van de omwonenden.

Dat het onderwerp leeft in ons dorp bleek uit maar liefst negen insprekers en een volle roerige publieke tribune. Zij zijn ontevreden over de voorstellen over de Jagerslaan (geen GOW30 maar een ETW) en over de Prinsenweg, Backershagenlaan en Lange Kerkdam (geen GOW50 maar GOW30). De Jagerslaan werd door de insprekers in verband gebracht met de zorg dat de voorgestelde aanpassingen een aanzuigende werking op het sluipverkeer zal hebben. Ook werd gewezen op de nabijheid van een Natura-2000 gebied en natuurlijk kon de bomenkap op afkeuring rekenen. 

Het ontbreken van het onderwerp ‘sluipverkeer’ werd niet alleen door de insprekers als een manco gezien, maar ook door veel commissieleden, zoals Sander Daamen (DLW) en René Beerepoot (CDA). Volgens Henri Hendrickx (HvW) wordt in het plan vanuit de aanwezigheid van sluipverkeer geredeneerd en de wegen daarop aangepast, terwijl ‘leefbaarheid’ het uitgangspunt zou moeten zijn. De wethouder kon niet verduidelijken wat precies de invloed is van dit plan op het sluipverkeer. Hij vermoedt dat maximaal 30 km/u op de Jagerslaan en Schouwweg een effect zal hebben.

De vraag die werd gesteld in de vergadering was of men kan afwijken van de inrichtingsrichtlijnen voor de verschillende wegcategorieën en of dat juridische gevolgen heeft voor de aansprakelijkheid van de gemeente. Wethouder Koetsier antwoordde dat je van de richtlijnen kunt afwijken, maar dat hij dat dan goed moet onderbouwen. In dat geval is er geen juridische aansprakelijkheid. Dus, alhoewel de richtlijnen zeggen dat bij een ETW geen vrijliggende fietspaden horen, kan de wethouder daar van afwijken. Hij verklaarde zelfs dat hij alle fietspaden gaat behouden.

Susanne van Eps (GL) en Annemarie Hofman hielden een pleidooi om op alle wegen in Wassenaar - dus ook de doorgaande wegen - een maximumsnelheid van 30 km/u vast te stellen. Volgens Van Eps “schreeuwt het hele dorp om 30 km”. Volgens haar moet in het afwegingskader niet ‘bereikbaarheid’ voorop te staan maar ‘veiligheid’. En als je dat doet kom je uit voor alle doorgaande wegen op 30 km/u. Volgens Marianne Wuite (D66) zou daarmee de dienstregeling van de bussen onder druk komen te staan. De wethouder viel haar hierin bij en sprak over “een rondje minder rijden”. Belangrijke overwegingen om toch op een paar wegen 50 km/u te handhaven is de bereikbaarheid van ons dorp en dat herinrichting van de betreffende wegen “geld gaat kosten”.

Uit de krant