Afbeelding

Minder 50 km/uur wegen in Wassenaar

Algemeen

In het onlangs gepubliceerde Wegencategoriseringsplan lezen we de gevolgen voor onze wegen van de beleidskeuzes van het college. Er wordt naar de wegen gekeken vanuit de huidige situatie en door het hanteren van een opgelegd frame dat weinig ruimte laat voor flexibiliteit. Op alle wegen in ons dorp moet 30 km/u gereden worden behalve op de noord-zuid as Wittenburgerweg/Van der Oudenmeulenlaan naar de Lange Kerkdam en de Oost-west as Katwijkseweg naar de Deijlerweg. We zetten het een en ander op een rijtje.

Door Jan H. de Roij

Het Wegencategoriseringsplan van wethouder Wim Koetsier (CDA) – en opgesteld door Royal Haskoning- bepaalt per weg welke functie die heeft en welke inrichting daarbij past. De achterliggende doelstelling is het verhogen van de veiligheid en leefbaarheid. Daarbij moet de bereikbaarheid van Wassenaar op orde blijven. Een andere belangrijke voorwaarde is dat de aanrijtijden van ambulances onder de wettelijk vastgestelde normen blijven. Leidend voor de wethouder zijn de inrichtingseisen van ‘Duurzaam Veilig’ hetgeen de herkenbaarheid van de verschillende wegtypes voor de weggebruiker verhoogt. Ter ondersteuning dienen vervolgens de inrichtingsprofielen van CROW ( Centrum voor de Regelgeving en Onderzoek in onder meer Verkeerstechniek).

Men onderscheidt een aantal profielen. De meest relevante voor Wassenaar zijn: Ten eerste een Erftoegangsweg (ETW) waar 30 km/u mag worden gereden. Dit is geen doorgaande weg; de weg van minimaal 4,8 meter breed heeft een ‘verblijfsfunctie’. Er zijn geen specifieke voorzieningen voor fietsers. Ten tweede een Gebiedsontsluitingsweg (GOW) waar 50 km/u mag worden gereden. Het betreft een doorgaande –ontsluitende- weg van minimaal 5,8 meter breed zonder verkeersdrempels voor onder meer vrachtverkeer en met (idealiter) vrijliggende fietspaden. Ten derde een GOW waar slechts 30 km/u mag worden gereden. Deze categorie is nog ‘in ontwikkeling’ en de definitieve richtlijnen voor de vormgeving zijn nog niet vastgesteld. Deze wegen hebben zowel een ‘ontsluitende functie’ als ‘verblijfsfunctie’. De weg heeft fietsstroken of reeds aanwezige vrijliggende fietspaden. Er is een voetpad. De weg inclusief fietsstroken is minimaal 6 meter breed.

In het Verkeersplan uit 2016 is ook een wegcategorisering opgenomen. Aan de daarin opgenomen Erftoegangswegen (30 km/u) wordt niets gewijzigd. Ook de N44, N441, N448, de Landscheidingsweg en de Papeweg worden niet beoordeeld, omdat het beheer van die wegen niet onder de verantwoordelijkheid van onze gemeente valt. Trouwens ook de Schouwweg ontbreekt in dit plan, want een paar maanden geleden is al besloten tot een ETW-status met opheffing van het fietspad.

Om vast te stellen in welke categorie een weg moet worden ingedeeld, is een afwegingskader opgesteld. Eerst wordt vastgesteld of een weg een ontsluitende functie heeft. Daarbij wordt uitgegaan van de bestaande praktijk. De vraag is: ”heeft de weg een ontsluitende functie?’ en niet “Moet de weg een ontsluitende functie hebben?” Op basis van dit criterium wordt het deel van de Hofcampweg tussen Starrenburglaan en Oostdorperweg een ETW 30; nu mag nog 50 km/u worden gereden. Vervolgens wordt de vraag gesteld of de gebiedsontsluitingsweg voldoet aan de criteria behorend bij een GOW-50 weg. Dat is het geval bijvoorbeeld voor de Wittenburgerweg, de Groot Haesebroekseweg, Backershagenlaan en van Zuylen. Voor de wegen die hieraan niet voldoen is bekeken of op basis van de leefbaarheid rond de weg ze misschien conform GOW-30 kunnen worden ingericht. Het resultaat is dat de volgende wegen van 50 km/u naar GOW-30 moeten: Oostdorperweg, Johan de Wittstraat, Starrenburglaan, van Cranenburchlaan, Ter Weerlaan, Wiegmanweg, van Duivenvoordelaan, Bellesteynlaan en Jagerslaan noord. Dan resteren er 4 wegen waar de huidige inrichting onvoldoende aansluit bij de profielen voor een GOW-50- of GOW-30.

De Rozenweg sluit aan op de N44 waardoor de overgang van 70 km/u naar 50 km/u (en niet 30 km/u) logisch wordt geacht. Dit wordt een GOW-50 weg. De Prinsenweg wordt een GOW-50, omdat de Backershagenlaan en de van Oldenbarneveltweg dat ook zijn. Dit betekent dat er fietspaden komen. De van der Oudermeulenlaan vormt een onderdeel van de noord-zuid doorgaande structuur en wordt een GOW-50 weg. Echter, omdat men de bomen niet wil kappen komen er geen fietspaden maar aangepaste fietsstroken.

De Jagerslaan midden en zuid – tussen Spelderslaan en de Groot Haesebroekseweg – voldoet niet aan de gewenste breedte voor een Gebiedsontsluitingsweg; dat geldt voor de rijbaan en het fietspad. Vanwege de geringere ruimtelijke impact wordt gekozen voor een GOW-30 weg. Dat impliceert een afname van het groen in de breedte met 1,85 meter. Er worden geen uitspraken gedaan over hoeveel bomen zullen moeten worden gekapt voor het breder maken van de rijbaan inclusief fietsstroken; het huidige fietspad wordt in de plannen wandelpad.

Het college stelt voor om in tegenstelling tot het advies van Haskoning van de gehele Storm van ’s-Gravelandeweg een GOW-30 te maken. Dit betekent dat de doorgaande route door Wassenaar over de Jagerslaan en de Storm straks 30 km/u wordt.

Haskoning constateert dat op basis van het geplande onderhoud eind 2027 slechts 4 van de 16 wegen, die ‘omgebouwd’ moeten worden, heringericht zullen zijn, te weten: Hofcampweg, Prinsenweg, Jagerslaan Noord en Wiegmanweg. De politiek zal een besluit moeten nemen over het tempo van aanpassing van de overige 12.

Uit de krant