Martijn Bolkestein
Martijn Bolkestein

Inloopsessie formatie: Inhoudelijk en geanimeerd

Algemeen

Afgelopen maandag opende formateur Martijn Bolkestein gedurende een uurtje de deuren van de Paauw voor iedereen die een boodschap had aan de formerende partijen (VVD, Hart voor Wassenaar, Lokaal Wassenaar en GroenLinks). Ongeveer vijftien personen maakten van deze gelegenheid gebruik en presenteerden hun wensenlijstje. Zij spraken veelal namens hun organisatie of buurtvereniging. Een brede waaier aan onderwerpen passeerde de revue, waarbij Verkeer het meest werd genoemd.

Door Jan H. de Roij

Gezeten in een halve cirkel tegenover de onderhandelingsteams van de formerende partijen mocht eenieder gedurende twee minuten zijn of haar zegje doen. Deze opzet deed bij sommigen de wenkbrauwen fronzen, omdat men liever de wensen in beslotenheid naar voren had gebracht. De tijd die beschikbaar was per spreker was voor sommigen, zoals de Vrienden van Wassenaar, wel erg krap bemeten. Daar stond weer tegenover dat een aantal insprekers heel snel klaar was. Over het algemeen ging het er geanimeerd aan toe, waarbij de formateur discussies die dreigden te ontstaan tussen de aanwezigen in de kiem smoorde.

Verschillende buurtverenigingen en de Stichting Keer Verkeer bepleitten een snelheidslimiet van 30 km in het dorp. Daarover was iedereen het wel eens, maar zodra ter sprake kwam welke wegen hiervan worden uitgesloten was de overeenstemming verdwenen. Centraal daarbij staat de vraag of de doorgaande wegen zoals de Wittenburgerweg en Groot Haesebroekseweg ook naar 30 km moeten. Dezelfde verdeeldheid tref je aan bij de formerende partijen. Dus zou je kunnen concluderen dat iedereen in zijn/haar standpunt is bevestigd.

Participatie en communicatie was een onderwerp dat ook bij verschillende insprekers viel te horen. De politici werden opgeroepen om vaker de straat op te gaan en het gesprek te zoeken met de dorpsbewoners. Ook zou de gemeente het contact met de buurtverenigingen moeten uitbreiden. Een zorgvuldige uitvoering van de Omgevingswet en de Participatieverordening werd onderstreept. Daarbij werd een eerder voorstel herhaald dat de gemeente een onafhankelijke commissie Inwonersparticipatie opricht. Frustrerend werd het gevonden dat met name de Gemeenteraad niet inhoudelijk reageert op inspreekteksten en werd erop gewezen dat een negatief antwoord beter is dan geen antwoord. Een van de spreeksters verklaarde dat wat de Warenar betreft de participatiegroep zich niet herkent in het resultaat. Ook werd een oproep gedaan om meer aandacht voor de ouderen in ons dorp.

Een ander centraal thema vormde zorgen over het groen en de natuur in en om Wassenaar. Zo spraken een paar insprekers in stevige bewoordingen hun zorgen uit over de plannen met renbaan Duindigt. Ook werd de gemeente opgeroepen de bescherming van Meijendel te agenderen en iets te doen tegen het vliegverkeer. Zorgen ook over de Groene buffer met Valkenhorst en plannen voor een industriepark bij de Kaswatering.

De vertrekkende centrummanager wees op de leegstand in de Langstraat en deed een oproep aan de gemeente om flexibeler om te gaan met het inpassen van een woonbestemming in een deel van de panden. Volgens een andere inspreker krijgt het centrum te veel aandacht van de politiek en laat men een wijk als Oostdorp links liggen. De meest verrassende bijdrage kwam van een bestuurslid van HVV aan de van Alkemadelaan die voorstelde dat de gemeente het Clingendaelterrein naast de Beatrixkazerne vrijgeeft voor aanleg van een sportveld. Het moet worden gezegd dat het een uitstekend idee van de formateur en de formerende partijen was, om een dergelijk inloopsessie te organiseren. Wel is het natuurlijk zo dat altijd dezelfde personen en instanties op een dergelijke manifestatie afkomen. Niet erg representatief. Het zou daarom goed zijn als ook gezocht wordt naar mogelijkheden om de niet mondige dorpsbewoners te benaderen; vooral de 40% die niet is wezen stemmen. Maar dat neemt allemaal niet weg: een goede stap om de burger meer bij de formatie te betrekken.