Foto: Jos Knijnenburg
Foto: Jos Knijnenburg

Raadsbrief met bijlagen over toekomst A44/N44 zet ook schijnwerpers op lopend verkeersdebat

Algemeen

Precies een maand nadat de gemeenteraad het besluit nam om het Realisatieplan Verkeersonderzoek alsnog ter visie te leggen, hebben B en W een brief en een tweetal rapportages aan de raadsleden verzonden over de toekomst van de A44/N44. Interessant leesvoer voor het vervolg van het debat over de voorgestelde invoering van een 30 km-regime op een aantal wegen in Wassenaar.

Door Jos Knijnenburg

Vlak voor de kerst schreven we al dat het door een amendement gewijzigde raadsbesluit over het Realisatieplan Verkeersonderzoek, tot gevolg heeft dat de felle discussie over de 30 km-problematiek van afgelopen najaar, in 2022 wordt voorgezet. Door het plan ter visie te leggen kunnen alle inwoners, buurtverenigingen en belangengroepen zich alsnog formeel uitspreken over de maatregelen die daarin zijn opgenomen. Het toekomstbeeld van de A44/N44 is nog lang niet zover. In september 2020 koos de gemeenteraad voor een scenario waarbij de N44/Rijksstraatweg wordt afgewaardeerd tot een weg met 2 x 1 rijbaan waarop maximaal 50 km/uur wordt gereden. De koers is daarmee bepaald en vervolgens is gestart met creëren van een draagvlak, want Wassenaar kan de N44 niet eigenhandig gaan verbouwen tot een “Parklane”. Wassenaar nam het initiatief om de visie ‘Poort naar de Hollandse Duinen’ op te stellen die het gebied tussen Leiden, Den Haag en Zoetermeer omvat. De Rijnlandroute en de A4 vormen daarin de belangrijkste verbindingswegen, de N44 nadrukkelijk niet, want de drukste weg in Wassenaar is volgens B en W “een te grove doorsnijding van groenstructuren”. 

Nu praten we hier over het noordelijke deel van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH). Dit omvangrijke samenwerkingsverband ondersteunt het initiatief van Wassenaar en mobiliseerde een “kwartiermaker” om Wassenaar te helpen bij de te nemen vervolgstappen. Begin vorige maand heeft dit geleid tot een uitgebreid advies aan de gemeente Wassenaar dat vorige week aan de raad is gezonden. Daarnaast zijn de raadsleden verblijd met een omvangrijke studie naar de rol van de N44 in het regionale verkeersnetwerk die in opdracht van de MRDH is uitgevoerd en eind november gereed is gekomen. Al aan het begin van het document wordt gesteld dat de verwachting is dat de toekomstige mobiliteitsproblemen deels worden opgelost door de ingebruikname van de Rijnlandroute en de verbreding van de A4. Er is daar echter nog geen onderzoek naar gedaan. Om inzicht te krijgen in de effecten wanneer de N44 wordt aangepast, is in de studie een “verkenning” uitgevoerd naar mogelijke varianten. Zo is gekeken naar de effecten als de N44 een puur lokale functie zou krijgen, een regionale functie en een regionale functie met aanvullende maatregelen om de doorstroming te bevorderen. Omdat blijkt dat het hier de verbinding tussen het toekomstige Knooppunt Ommedijk (aan de noordzijde van Wassenaar) en het Haagse Malieveld betreft, gaat het feitelijk om de N44 en een deel van de A44. De “lokale variant” betreft een afwaardering van de N44 tot een gebiedsontsluitingsweg met 2 x 1 rijstroken. 

De maximumsnelheid zou hierbij tussen het Knooppunt Ommedijk en de Rozenweg (foto) worden verlaagd tot 70 km/uur en tussen de Rozenweg en Den Haag 50 km/uur. Dat klinkt als de keuze van Wassenaar, maar interessant is de toevoeging van een andere maatregel bij de lokale variant zoals die in de studie van de MRDH wordt genoemd. “Enkele lokale wegen in Wassenaar zijn afgewaardeerd naar 30 km/uur”. En daarmee raakt dit toekomstbeeld van de A44/N44 direct aan het Realisatieplan Verkeersonderzoek. Dat bevat een pakket aan maatregelen, maar met name de daarin geopperde inrichting van een routes als 30 km-wegen deed vanuit wijken in het midden van Wassenaar (rond de Storm, Schouwweg en Jagerslaan) het stof hoog opwaaien. Nu de discussie daarover dit jaar een uitgebreid vervolg gaat krijgen en tot in de nieuwe raadsperiode reikt, is met name de eerste, verkennende studie van de MRDH over de N44 interessant studiemateriaal voor iedereen die zich in de materie wil verdiepen en meepraten. De reikwijdte van het rapport omvat immers naast de N44 ook nadrukkelijk de rest van het Wassenaarse wegennet.