Afbeelding

VVD, CDA, D66, DLW en PvdA presenteren coalitieakkoord Samen voor Wassenaar en kandidaat-wethouders

Politiek

Zaterdag 11 maart hebben de fractievoorzitters van VVD, CDA, D66, DLW en PvdA in de trouwzaal van Raadhuis De Paauw het coalitieakkoord ‘samen voor Wassenaar; koersvast, open en betrokken’ gepresenteerd. Het coalitieakkoord kwam tot stand onder formateur Klaas Tigelaar.

De Wassenaarse gemeenschap staat voor grote maatschappelijke opgaven, onder meer op het gebied van klimaat en duurzaamheid, voldoende betaalbare woningen, vergrijzing, toegang tot zorg en (verkeers-)veiligheid.

Op lokaal niveau verlangen inwoners en ondernemers antwoorden op hun vragen, ondersteuning bij maatschappelijke initiatieven en hulp bij problemen. Zij vragen om een betrokken gemeente die luistert, duidelijk en betrouwbaar is. Een gemeente die koers houdt in onstuimige tijden.

De partijen VVD, CDA, D66, DLW en PvdA presenteren daarom een coalitieakkoord waarin zoveel mogelijk rekening gehouden wordt met de behoeften van alle Wassenaarders.

De partijen werken samen vanuit eigen idealen en ambities; ze vinden elkaar in de overtuiging van wat goed is voor Wassenaar.

Wassenaar wil een inclusieve, groene en financieel gezonde gemeente zijn waar iedereen prettig kan leven, wonen en werken. Een plek waar kinderen gezond en veilig kunnen opgroeien en waar ouderen langer vitaal kunnen blijven.

De coalitie streeft naar rust en evenwicht in het bestuur. Zorgvuldige en transparante besluitvorming vormt het uitgangspunt van handelen. Het politieke debat en de gesprekken met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties worden gevoerd op basis van wederzijds respect. Het nieuwe college treedt verbindend op; we doen het immers samen voor Wassenaar.

Fractievoorzitter Gerbrand Nijman (VVD): “Deze coalitie is gericht op alle inwoners en op alle ondernemers. Zo gaan we de inwoners niet onnodig opzadelen met een ozb-verhoging. 

De toeristenbelasting wordt de rest van deze raadsperiode niet meer verhoogd. We gaan een ondernemersvisie samen met de ondernemers opstellen. De dorpskern zal worden opgeknapt. Dit is broodnodig. Voor inwoners en ondernemers. En het voor iedereen toegankelijk worden. We zullen ons veel meer richten op preventie door sport in de breedte te gaan bekijken met een sportvisie. Want voorkomen is beter dan genezen.”

Fractievoorzitter Hubert Schokker (CDA):” Wassenaar moet niet alleen een mooie gemeente zijn om in te wonen, maar ook leefbaar blijven. De toegankelijkheid van de woningmarkt voor cruciale beroepen als politiemannen, leraren en zorgmedewerkers staat onder druk. Hier wordt nu echt wat aan gedaan. De realisatie van woningbouw voor jong en oud is een prioriteit van dit college.

Het akkoord versterkt en verbindt de Wassenaarse samenleving door aandacht voor het maatschappelijke middenveld met ruim aandacht voor verenigingen en sport en voor vrijwilligers.”

Fractievoorzitter Rogier Krabbendam (D66): “Op het gebied van verkeersveiligheid geven we nadrukkelijk voorrang aan kwetsbare verkeersdeelnemers en zetten we met name in op veiligheid rond scholen en sportverenigingen door het creëren van school- en fietsstraten. We gaan door met de invoering van 30 km/u. We doen dit gefaseerd en op een realistische manier. Een betere balans tussen natuur en recreatie is voor ons een belangrijk speerpunt. We ontlasten kwetsbare natuurgebieden zoals Meijendel en spreiden de recreatie beter over Wassenaar.”

Fractievoorzitter Ben Paulides (DLW): “Alle partijen hebben bij de besprekingen bepaalde zaken opgebracht waarbij zij samen tot een standpunt zijn gekomen. Maar zeker bij de volgende zaken heeft DLW eraan bijgedragen dat zij in het coalitieakkoord zijn opgenomen. Zo komt er een integraal plan voor de sanering van de Gemeentewerf en de huisvesting van de ambtelijke organisatie. Om vliegtuiglawaai aan te pakken komt er een onderzoek naar de mogelijke terugkeer van het zweefvliegen. Verder is overeengekomen om de Warenar en het brandweermuseum te behouden. Ook wordt het sluipverkeer aangepakt en wordt de Rijksstraatweg niet versmald voordat de N44 is ondertunneld en/of er een snelle, hoogfrequente en hoogwaardige openbaar vervoersvoorziening komt, zoals Randstadrail.”

Fractievoorzitter Henri van Smirren (PvdA): “We zijn tevreden omdat ten aanzien van het sociaal domein we de mens weer centraal stellen en als het gaat om de realisatie van betaalbare woningen zetten we in de komende jaren mooie stappen. We hebben ook gekeken naar wat breder leeft en belangrijk wordt gevonden zoals voldoende onderhoud van de buitenruimte. Ook met de vele andere ontwikkelingen zoals het opknappen van de dorpskern en een nieuw gezondheidscentrum kunnen we goed uit de voeten.”

De wethouderskandidaat voor de portefeuile Financiën, economie en sport is Laurens van Doeveren. De heer Van Doeveren was VVD-fractievoorzitter in de vorige raadsperiode en zodoende goed bekend met Wassenaar. Hij is momenteel plaatsvervangend consul-generaal voor Nederland in 5 staten van de VS, en gevestigd in Atlanta, Georgia.

Wim Koetsier wordt voorgedragen als kandidaat-wethouder voor de portefeuille Ruimte, duurzaamheid en verkeer. De heer Koetsier was in de vorige periode bijna vier jaar raadslid onder meer op het gebied van de fysieke leefomgeving. Verder heeft hij als ingenieur een zeer brede ervaring binnen het (internationale) bedrijfsleven.

D66 en PvdA dragen gezamenlijk Ritske Bloemendaal voor als kandidaat-wethouder voor de portefeuille Sociaal domein, wonen en onderwijs. De heer Bloemendaal heeft ruime ervaring in de Wassenaarse politiek en was in een eerdere periode wethouder.

Ronald Zoutendijk is namens DLW de kandidaat-wethouder van Cultuur en Welzijn. De heer Zoutendijk is o.a. actief geweest als fractievoorzitter en was werkzaam als toezichthouder en bestuurder in talrijke maatschappelijke organisaties, in het bijzonder in het sociaal domein en in de filantropische sector, alsmede bij de overheid.

Uit de krant