Afbeelding
Foto: ANTON OVERKLIFT

Ons strand blijft kleinschalig

Algemeen

Het college gaat aan de slag met de opstelling van een strandvisie. Uitgangspunt is dat de Wassenaarse slag een kleinschalig familiestrand blijft. Samen met belanghebbenden zullen allerlei voorstellen over onder meer bereikbaarheid en toegankelijkheid worden onderzocht. In november zou de visie door de Raad goedgekeurd moeten worden waarna de contracten met de exploitanten vernieuwd kunnen worden.

Door Jan H. de Roij

De commissie Bestuur & Middelen besprak op 9 maart de startnotitie voor een strandvisie. Het college stelt daarbij de volgende vier kaders: behoud familiestrand, respect voor de natuur, eigentijdse en inclusieve infrastructuur en duurzame mobiliteit. De strandvisie dient eind dit jaar gereed te zijn om als basis te kunnen dienen voor de onderhandelingen met Staatsbosbeheer over een nieuw pachtovereenkomst, die op 1 januari moet ingaan.

Er is ook een link met de strandtentexploitanten, want hun contracten lopen af in 2027 en het college wil hen dit jaar al duidelijkheid geven over een verlenging. In november zou de strandvisie goedgekeurd moeten zijn door de Raad, de contracten getekend zijn evenals de pachtovereenkomst. Sonja Hibbert (GL) verlangde evenwel in de commissievergadering, en werd daarin bijgevallen door andere commissieleden, dat de contracten pas kunnen worden verlengd nadat de strandvisie goedgekeurd is. Wethouder ‘Strand’, Laurens van Doeveren, deed die toezegging. Hans Mulder (VVD) was overigens van mening dat het contractendossier met de exploitanten een heel ander spoor is en eigenlijk niet thuishoort in een strandvisie.

Tijdens het debat werd duidelijk dat in navolging van het college alle partijen wensen dat het strand een kleinschalig familiestrand blijft. Dus geen massatoerisme en zwaar gemotoriseerde watersport. Er dienen wel verbeteringen plaats te vinden zoals betere parkeer- (en oplaad-) mogelijkheden voor fietsers, uitbreiding sportfaciliteiten en toegankelijk verbeteren voor mensen met een beperking. Henri van Smirren (PvdA) drong aan op een bewaakte fietsenstalling gelet op het groot aantal diefstallen. Hibbert kwam nog met de suggestie te onderzoeken of openstelling in de winter gewenst is. Er zal een participatieproces voor de strandvisie worden opgetuigd in de vorm van werkateliers. Rogier Krabbendam (D66) gaf in overweging daar ook Duinrell, de hotels en Nationaal Park Hollandse Duinen voor uit te nodigen.

Een van de onderwerpen in het debat vormde de beperking van de autostroom naar het strand. Er blijkt weliswaar, ook in topdagen, meestal voldoende parkeerruimte, maar toch bestaat de wens om andere vormen van vervoer te promoten. Saskia Ettema (CDA) stelde voor om te onderzoeken of een elektrische pendelbus van het dorp naar het strand haalbaar is. Henri Hendrickx (HvW) kwam met het idee om het bezoek “te beprijzen.” En Hibbert stelde een vignetsysteem voor zoals op Texel. De bedoeling is wel dat de Wassenaarders vrij toegang behouden tot het strand.

Wethouder Van Doeveren gaat het allemaal onderzoeken en wat haalbaar is vastleggen in de strandvisie die ter goedkeuring in november naar de Raad gaat. Zorgen die Hendrickx had over of er toch niet een intensivering van het strandgebruik zal plaatsvinden, hetgeen hij meende te lezen in de startnotitie, trachtte de wethouder weg te nemen. Er is geen geheime agenda, “wacht de strandvisie nou maar af”. De oppositieleider gelooft het blijkbaar niet en kondigde een amendement aan.

Eigenlijk waren de partijen het met elkaar eens over de uitgangspunten en aandachtspunten voor een strandvisie; Jeroen Gankema: “begin nou maar, er is overeenstemming.” Een rustig voortkabbelend debat had dus in de lijn der verwachtingen gelegen. Het optreden van Hendrickx zorgde echter weer voor de nodige commotie. Blijkbaar hadden de coalitiepartijen afgesproken het niet meer allemaal lijdzaam te laten gebeuren en wat assertiever tegengas te geven. 

Zo accepteerde Hans Mulder niet de wijze waarop hem woorden in de mond werden gelegd en Rogier Krabbendam vond het “geen pas hebben” dat Hendrickx uit de school klapte over zijn periode als wethouder toen er naar het schijnt een ambtelijk advies rondging om een hotel in de duinen te bouwen. Saskia Ettema was het blijkbaar zo zat dat zij überhaupt niet meer wilde reageren op vragen van Hendrickx. Het gevolg natuurlijk: veel gespeelde ophef, verontwaardiging en schorsing van de beraadslagingen. Kortom de bekende “Wassenaarse folklore in de Raad”, waarvan je je kunt afvragen hoelang dit nog gaat duren.

Overigens zullen de meeste fractievoorzitters ook hebben opgekeken van de wijze waarop vanuit de fractie van Hart voor Wassenaar kritisch werd gekeken naar een voorstel van alle fractievoorzitters - dus inclusief die van HvW - om de verordening op de fractieondersteuning aan te passen. Alle fractievoorzitters waren het eens geworden over een nieuwe bepaling dat het fractievoorzittersoverleg nadere regels kan stellen over de besteding van de financiële bijdrage, die iedere fractie jaarlijks krijgt.

 Nicolas Pesman wil echter een amendement hierop indienen, omdat hij vreest dat het fractievoorzittersoverleg met meerderheid van stemmen beslist. De toelichting van burgemeester De Lange dat het er zo in dat overleg niet aan toegaat, had geen effect op hem. Daardoor ontstaat de wonderlijke situatie dat alle fractievoorzitters met een voorstel komen, waarop straks in de Raad een van de daarvoor verantwoordelijke partijen een amendement gaat indienen.

Uit de krant