Afbeelding
Foto:

College wil bouwen midden op Huibregtseveld

Algemeen

Wethouder Bloemendaal zal nog wat huiswerk moeten doen wil hij in de gemeenteraad het groene licht krijgen voor zijn voorstel om midden op het Huibregtseveld een school te bouwen. De grote lokale partijen zijn tegen en zullen hun standpunt waarschijnlijk niet wijzigen. Groen Links neigt naar nee, maar is misschien over de brug te trekken. Hij zal echter vooral moeten investeren in DLW, die zich in de Commissievergadering onheus behandeld voelde.

Door Jan H. de Roij

De commissie Fysieke Leefomgeving boog zich afgelopen maandag over de definitieve locatiekeuze voor een nieuw te bouwen lagere school op het Huibregtseveld. Juli vorig jaar had de gemeenteraad zich er al over uitgesproken dat van alle mogelijke locaties dit park het geschiktst zou zijn. De vraag is dan alleen nog waar precies in dit park de te fuseren St Jozefschool en St Jan Baptist school hun nieuwe pand voor 480 leerlingen zullen bouwen. Bovendien heeft Stichting Katholiek Onderwijs Wassenaar (SKOW) de ambitie dat de gefuseerde school zich ontwikkelt tot een Integraal Kindcentrum door samen te gaan met de kinderopvang van Norlandia. Daardoor ontstaat voor de ouders een voorziening om hun kinderen van 0 tot 13 jaar binnen deze samenwerking te laten ontwikkelen. Tijdens de Commissievergadering ging het niet over de door Wassenaar te betalen prijs van de nieuwe school, maar slechts over de locatiekeuze binnen het Huibregtse park. Daartoe had het college een ruimtelijk kader opgesteld op basis van een verkeersonderzoek, de participatie met de buurt, een ecologisch onderzoek en de visie van de scholen.

Een aantal varianten is onderzocht. Daarbij scoorden er twee positief op criteria als veiligheid, mobiliteit, parkeren, natuur en participatie. Volgens het college zou “vaktechnisch” gekozen moeten worden voor een gebouw aan de rand van het park in de hoek langs de van Groeneveltlaan. De omwonenden bleken hiertegen bezwaren te hebben en SKOW wilde liever een locatie dichter bij de kinderopvang van Norlandia. Vandaar dat voorgesteld wordt de school te bouwen midden in het park achter de voormalige wethouder Huibregtseschool. Daarvoor zal de voetbalkooi moeten wijken en zal om de omwonenden tegemoet te komen, die eigenlijk helemaal geen schoolgebouw wensen, de gemeente een extra investering moeten doen in de inpassing en kwaliteit van het (resterende) park.

De meeste coalitiepartijen staan positief tegenover de gekozen variant. Charlotte Rogge (VVD) is zelfs “enthousiast”. Henri van Smirren maakt zich wel zorgen over het verdwijnen van de voetbalkooi. Maar dat is voor hem “geen show stopper”. Waar hij en zijn collega’s zich wel serieus zorgen over maken is het verkeer. Marianne Wuite (D66) wees op de ‘parkeerstromen’ of beter gezegd de ‘kis-and-ride stroken’. Zowel Charlotte Rogge als Sabrina Everard (CDA) vroegen zich af of het fietsverkeer en zware autoverkeer wel veilig samen kunnen gaan. De verkeersveiligheid in de buurt moet verbeteren, mede omdat even verderop in de Jozefkerk een gezondheidscentrum zal worden gerealiseerd. De minimale eis is 30 km/u. In antwoord hierop wees wethouder Ritske Bloemendaal op het expertrapport dat concludeert dat de verkeersstromen niet zullen leiden tot gevaarlijke situaties. Maar het verkeer is een belangrijk aandachtspunt en daar wil hij niet aan voorbijgaan en bij de inrichting van de wegen zal daarmee rekening worden gehouden.

Wie minder enthousiast waren, waren de oppositiepartijen en DLW. Pasquale van Vliet (HvW) en Annemarie Hofman (LW) wezen een school in het Huibregtse park af, omdat de buurt het niet wil en vooral in Noord zuinig met het ‘groen’ moet worden omgegaan. Zij zijn van mening dat andere locaties zoals die van de St Jozef school aan de Thorbeckestraat onvoldoende zijn onderzocht. Wethouder Bloemendaal en enkele andere commissieleden stelden echter dat dat een gepasseerd station is. Juli vorig jaar is besloten voor het Huibregtseveld en men wil niet op dit genomen besluit, waar deze partijen toen weliswaar tegen waren, terugkomen. Ook Suzan Tirion (GL) hikte tegen de voorkeursvariant aan. Zij wenst dat nog eens goed naar de keuze gekeken wordt, uitgaande van minder natuurbelasting. Daarvoor vroeg voormalig wethouder Bart Boon als inspreker ook aandacht. Wethouder Bloemendaal wees op de ‘natuurcompensatie’ van €100.000, maar volgens de oppositie gaat het daarbij om herstel wat de bouwwerkzaamheden kapot maken. Dat is geen echte ‘groencompensatie’ volgens Mw Tirion. Zij wil dat de ‘verstening van een deel van het park ergens gecompenseerd wordt. De wethouder zal hier schriftelijk op terugkomen.

Sander Daamen (DLW) liet duidelijk blijken niet blij te zijn met een school midden in het park. Het college heeft afgeweken van het ambtelijk advies en dus de echte voorkeursvariant. Hij vroeg zich af waarom en hij wil de gespreksverslagen zien. Tot zijn frustratie negeerde de wethouder lange tijd zijn verzoek en slechts herhaald aandringen bracht hem tot de toezegging te onderzoeken of de gespreksverslagen gedeeld kunnen worden. Daamen was dermate teleurgesteld in de reactie van de wethouder dat hij besloot aan te haken bij de oppositie die dit voorstel niet rijp acht voor besluitvorming in de gemeenteraad van 23 april.

Uit de krant