Afgelopen zaterdag verliet een kleine colonne met museale legervoertuigen het mobilisatiecomplex Maaldrift via de Deijlerweg.
Afgelopen zaterdag verliet een kleine colonne met museale legervoertuigen het mobilisatiecomplex Maaldrift via de Deijlerweg. Foto:

Beantwoording van Defensie op zienswijzen herontwikkeling MOB Maaldrift vergt meer tijd

Algemeen

De reactie van het Ministerie van Defensie op de ingediende zienswijzen op de nota Ruimte voor Defensie, waarin de herontwikkeling van het oude mobilisatiecomplex Maaldrift tot een grootschalig opleidings- en trainingscentrum voor de Koninklijke Marechaussee is opgenomen, vergt meer tijd. Aanvankelijk kondigde Defensie aan, eind maart met een reactie te komen middels een zogeheten Nota van Beantwoording, maar vorige week verscheen een bericht op defensie.nl waaruit blijkt dat er zoveel reacties op de plannen, die betrekking hebben op meer dan 50 locaties verspreid over heel Nederland, zijn gekomen, dat de publicatiedatum van de reactienota is verschoven naar eind mei.

Door Jos Knijnenburg

In totaal heeft Defensie vanuit heel Nederland 2.243 reacties op de nota Ruimte voor Defensie ontvangen. Hoeveel reacties er op de plannen voor Maaldrift zijn binnengekomen is niet bekend gemaakt, alleen dat er vanuit de provincie Zuid-Holland in totaal 27 zienswijzen zijn ontvangen. 

Naast de zienswijze die door de gemeente Wassenaar is ingediend, heeft in ieder geval een groep omwonenden van het complex een gezamenlijke reactie naar Defensie gezonden. De Defensieplannen met Maaldrift, die vlak voor Kerst wereldkundig werden gemaakt, kwamen vorige week woensdag tijdens een informatieavond in de Warenar over het thans (tot en met 12 april) ter visie liggende Voorontwerpprogramma Groene Zone Noordrand terloops aan de orde tijdens een presentatie van de projectleider Groene Zone Marcel van Miert. 

Zijn verhaal sloot wel erg naadloos aan op de teksten die begin deze maand online gingen. Het plan van Defensie behoort tot de initiatieven die weliswaar op de kaart in het Voorontwerpprogramma Groene Zone staan vermeld, maar in de tekst niet worden omschreven. “Ze sluiten niet aan bij de doelstellingen”, aldus Van Miert. In de powerpoint presentatie was door initiatief nummer 1, de bouw van een extra woning aan het Ammonslaantje, demonstratief een streep gezet. 

Over initiatief 2, de voorgenomen uitbreiding van de Amerikaanse School op de Deijlerhoeve, merkte de projectleider op dat er een afspraak ligt tussen het college en de school. Dat klopt, in juni 2022 maakten we in deze krant melding van een intentieovereenkomst tussen de Amerikaanse School en de gemeente over een haalbaarheidsonderzoek waarbij er ‘op enig moment’ door college en raad een uitspraak zal moeten worden gedaan over de wenselijkheid en haalbaarheid van de voorgenomen ontwikkeling. 

Het artikel, destijds gebaseerd op een informatiebrief van B en W aan de raad, leverde schrijver dezes nogal wat verbaasde reactie van lezers op. Van Miert zei vorige week in de Warenar over dit initiatief dat het “nog lang niet geregeld is”. De gang van zaken doet ergens wel denken aan de beruchte overeenkomst die de gemeente destijds sloot met de initiatiefnemer van het bouwplan aan het Ammonslaantje en die bij de laatste raadsvergadering over dit onderwerp ondanks de politieke weerstand zo nadrukkelijk weer aan de orde kwam. 

Interessant blijft hierbij het lijstje met ongewenste ontwikkelingen in de Groene Zone dat in het voorontwerpprogramma is opgenomen. “Geen grootschalige woningbouw” wordt als eerste genoemd, waarbij Van Miert maar direct zelf de eerste steen wierp met de opmerking ”Wat is dat?”. Hij noemde als voorbeeld met een vraagteken erachter een knarrenhof. “De provincie is daar kritisch op”. Of Zuid-Holland ook zo kritisch is op het plan om een enorm schoolgebouw in de Groene Zone toe te staan bleef onbesproken. Ook een expliete no-go zijn extra paardenhouderijen in het gebied waarbij kan worden vastgesteld dat terwijl Wassenaar het grootste deel van 2024 nog aan de ‘participizza’ zit en de raad eind dit jaar het programma Groene Zone moet gaan vaststellen, het pannenbier op gloednieuwe grootschalige paardenfaciliteiten aan de Oostdorperweg al rijkelijk heeft gevloeid. 

Een ander initiatief waarover het laatste woord nog niet is gezegd betreft de voorgenomen verhuizing van de milieustraat naar een weiland op de hoek van de Maaldrift en de westelijke parallelweg van de A44. Los van het gegeven dat de grond hier particulier eigendom is, spelen de aanwezige ondergrondse infrastructuur (de Berg-Ambacht waterleiding en een hoge druk leiding van de Gasunie), alsmede de nominatie als mogelijke tracé van Warmtelinq (Rotterdam-Leiden) hier mogelijk de rol van spelbrekers. 

Marcel van Miert noemde naast de geplande uitbreiding van de zandwinning in het Valkenburgse Meer nog een initiatief waar Wassenaar niet blij van wordt, het provinciale beleid voor windenergie op land. Katwijk wil geen windmolens in het Valkenburgse Meergebied maar daarmee is de kous nog niet af. De Wijkvereniging Stevenshof liet vorige week in haar wijkblad weten een gesprek met de provincie over de windmolens langs de A44 te hebben gehad. Die werkt momenteel aan een haalbaarheidsonderzoek en komt daar bij de naaste buren van Wassenaar nog op terug.

Uit de krant