De initiatiefnemers (vlnr) Monique Rueb, Françoise van Leeuwen en Jos O’Herne overhandigen de petitie aan burgemeester De Lange.
De initiatiefnemers (vlnr) Monique Rueb, Françoise van Leeuwen en Jos O’Herne overhandigen de petitie aan burgemeester De Lange.

De slag om het Fietspad

Algemeen

De gemeenteraad heeft op 19 december besloten om de herinrichting van de Schouwweg Noord op te schorten. De wethouder moet met alle belanghebbenden in gesprek over de inrichting van deze weg en de toekomst van het fietspad. Dit besluit vloeide voort uit het groeiende maatschappelijke verzet, dat zijn weerslag vond in de massaal ondertekende petitie tot behoud van het fietspad; inmiddels staat de stand op meer dan 2100 ondertekenaars. De Raad volgde een opmerkelijk traject om tot dit besluit te komen.

Door Jan H. de Roij

De extreem lange gemeenteraadsvergadering van 19 december begon met het aanbieden van een petitie tot behoud van het fietspad aan de Schouwweg Noord door de initiatiefnemers Monique Rueb, Francoise van Leeuwen en Jos O’Herne (Stichting Gehandicapten Wassenaar) aan burgemeester Leendert de Lange. Het aantal steunbetuigingen bedroeg op dat moment 2062, maar de teller blijft oplopen. Aan de microfoon meldden zich vervolgens drie insprekers, woonachtig aan de Schouwweg Noord en de Storm Zuid, die de inhoud van de petitie afwezen. Volgens hen bevat de petitie desinformatie en is het mogelijk om een veilige situatie voor fietsers te realiseren op een erftoegangsweg zonder vrijliggende fietspaden. Ook wezen zij erop dat in juni door de gemeenteraad een besluit is genomen over de herinrichting en dat de voorbereidende werkzaamheden reeds begonnen zijn. Dat laatste punt vormde voor de gemeenteraad de heikele kwestie, zowel in juridische als politiek zin. Want, hoe ga je als Raad tegemoetkomen aan het maatschappelijk verzet zonder de eigen geloofwaardigheid aan te tasten? Daarvoor werd een oplossing gevonden.

Het ‘openingssalvo’ kwam van Lokaal Wassenaar tijdens het debat over het Wegencategoriseringsplan. Deze partij stelde een extra beslispunt voor op het besluit over dat plan, inhoudende dat de vrijliggende fietspaden aan de Schouwweg Noord en de Storm Zuid niet worden verwijderd. Dat voorstel wierp de vraag op of het juridisch mogelijk is om in een besluit een beslispunt op te nemen aangaande een andere kwestie. Wethouder Koetsier antwoordde desgevraagd dat hij dit voorstel van LW moest ontraden, omdat de Schouwweg Noord en Storm Zuid geen onderdeel uitmaken van het Wegencategoriseringsplan. Volgens de burgemeester was het voorstel onmogelijk om uit te voeren. Na een schorsing voor juridisch beraad, kwam de wethouder echter met de mededeling dat als het voorstel van LW wordt aangenomen, alle werkzaamheden moeten worden stopgezet en er een nieuw inrichtingsplan dient te komen. Dat vonden de coalitiepartijen te ver gaan en dit voorstel werd daarmee verworpen.

Na het debat over het Wegencategoriseringsplan kwam aan het eind van de Raadsvergadering Hart voor Wassenaar met een motie waarin werd verzocht het fietspad te behouden. De motie werd verworpen. Dat was echter niet het geval bij een gezamenlijke motie van Lokaal Wassenaar en coalitiepartij Democratisch Liberalen Wassenaar. Ben Paulides had zich die avond al een paar keer erover uitgelaten dat meer dan 2000 handtekeningen niet zomaar terzijde kunnen worden geschoven en dat de wethouder serieus het gesprek moet aangaan. Om dat te onderstrepen diende hij samen met Annemarie Hofman van LW een motie in waarin het college werd opgedragen de uitvoering van het inrichtingsbesluit van Schouwweg Noord “on hold te zetten”. De wethouder moet in januari met alle belanghebbenden in gesprek over de inrichting “met uitdrukkelijk ook de mogelijkheid het behoud van het vrijliggende fietspad”. En voor 1 maart moet er een Raadsinformatiebrief komen. De wethouder gaf aan bereid te zijn met iedereen in gesprek te gaan. De reacties van mw Everard (CDA), Krabbendam (D66) en Stekelenburg (VVD) waren opmerkelijk. Zij gaven aan de oproep in de motie wel te onderschrijven maar de motie toch niet te kunnen steunen, omdat men zich niet kan vinden in bepaalde ‘overwegingen’. De indruk ontstond dat de coalitiepartijen en de wethouder gezamenlijk tot deze strategie hadden besloten, die enerzijds tegemoetkomt aan de maatschappelijke onrust en anderzijds het besluit uit juni niet helemaal over boord gooit, althans nog niet. De motie werd met de stemmen voor van LW, DLW, HvW en GL aangenomen. De bal ligt dus nu weer bij de wethouder, die in overleg met alle belanghebbenden tot een consensus moet zien te komen en mogelijk zelfs tot een breed gedragen nieuw inrichtingsplan. Dat zal niet eenvoudig zijn door de inmiddels hoog opgelopen emoties over het fietspad. Vooralsnog kunnen de indieners van de petitie en hun aanhangers tevreden vaststellen dat de eerste slag gewonnen lijkt.

Uit de krant