Foto: Jos Knijnenburg
Foto: Jos Knijnenburg

Reactie Katwijk op zienswijzen bestemmingsplanValkenhorst vervat in een vuistdikke reactienota

Algemeen

Katwijk - Buurgemeente Katwijk heeft deze week een begin gemaakt met de politieke behandeling van het bestemmingsplan voorde herontwikkeling van het bestemmingsplan voor de nieuwe wijk Valkenhorst op het terrein van het voormalige marinevliegkamp Valkenburg. Alle stukken zijn via katwijk.nl digitaal in te zien en daartoe behoort ook een 165 pagina’s omvattende nota waarin de reactie van B en W van Katwijk op een dertigtal zienswijzen in vervat. Een aanzienlijk aantal bladzijden zijn gevuld met zienswijzen vanuit Wassenaar waarop het Katwijk college uitgebreid reageert.

Door Jos Knijnenburg

In april 2010 konden we de toen al jaren intern ontmantelde verkeerstoren op het vroegere vliegveld beklimmen. De toren verving in 1982 de oude verkeerstoren en krijgt binnen de nieuwe wijk Valkenhorst een nieuw leven als iconische herinnering aan de bijzondere geschiedenis van het bouwterrein. Het uitzicht vanaf de toren 12 jaar geleden (zie foto) is nog even wijds als toen, al zijn de startbanen inmiddels verwijderd en ogen ze vanuit de lucht even groen als de rest van het gebied. Zo leeg als het gebied nu nog oogt, zo overvol is de boekenkast met documenten over de herontwikkeling van Valkenburg tot Valkenhorst. Wie het raadsvoorstel van Katwijk over het bestemmingsplan Katwijk met alle bijlagen zou uitprinten, zou een extra boekenplankje in de kast nodig hebben. Het eerste ontwerp van het bestemmingsplan lag afgelopen zomer al ter inzage. Vanuit Wassenaar is daarop onder andere gereageerd door de gemeente, De Vereniging van Vrienden van Wassenaar, de Stichting Valkenburg Groen en de Stichting Keer Verkeer. Laatstgenoemde deed dat overigens mondeling, zo blijkt uit de stukken. 

Daarnaast omvat de nota ook geanonimiseerde zienswijzen van particulieren, waarvan sommigen de materie duidelijk vanuit een Wassenaarse invalshoek belichten. Zo’n reactienota omvat een drietal kolommen die naast elkaar staan. Allereerst een samenvatting van de zienswijze in ambtelijke bewoordingen. Daarnaast staat de reactie van B en W van Katwijk op het betoog. De derde kolom omvat dan de hamvraag: heeft de desbetreffende zienswijze nu wel of niet tot een aanpassing van het ontwerp bestemmingsplan geleid. Opvallend is dat de in deze krant al vaker beschreven zeer uitgebreide zienswijze van de gemeente Wassenaar weliswaar heeft geleid tot een uitgebreide reactie van B en W van Katwijk. Maar dat dit tegelijkertijd nauwelijks heeft geleid tot aanpassingen in het bestemmingsplan. Wel heeft de gemeente Wassenaar punten gescoord voor wat betreft de Katwijkse plannen in de directe nabijheid van de grens met de Groene Zone. De bouwhoogte van gestapelde woningen aan de zuidkant van Valkenhorst is gehalveerd, van maximaal 30 naar 15 meter. Allerlei voorwaarden die Wassenaar in haar zienswijze stelde aan haar fiat voor de bouw van 600 extra woningen op Valkenburg worden door Katwijk opzij geschoven. Zo wordt de door Wassenaar beschreven koppeling van het woongebied Valkenhorst aan ontwikkelingen in randgebieden, zoals de plaatsing van windmolens bij het Valkenburgse Meer en extra bouwpotentieel in de Woerd/Zijlhoek, radicaal opzij geschoven. 

Ook extra geld voor compenserende maatregelen in de Groene Zone in ruil voor de Wassenaarse steun aan extra woningbouw zit er niet in. Voor wat betreft het dichthouden van de achterdeur voor sluipverkeer via de N441 worden we niet heel veel wijzer van de reactienota. Katwijk wijst op de geplande dubbele ontsluiting van Valkenhorst voor gemotoriseerd verkeer via de N206/Rijnlandroute en wijst nadrukkelijk naar de provincie. De Stichting Valkenburg Groen doet (net als de Vrienden van Wassenaar) in haar zienswijze een manmoedige, maar te vergeefse poging om de Groene Zone breder te maken door toevoeging van een onbebouwde groenstrook aan Katwijkse zijde. Ook de suggestie van de stichting en de Vrienden van Wassenaar om het testgebied voor drones exclusief op Katwijkse grond te lokaliseren wordt afgewezen. De Stichting Keer Verkeer richt in haar zienswijze uiteraard pijlen op de N441 maar het idee om in het kader van de bestemmingsplanprocedure het Katwijkse deel daarvan onder een 30 km regime te stellen wordt terzijde gelegd, daar gaat de provincie over. Een lightrailverbinding naar Valkenhorst? Daar kan Katwijk niet op wachten gezien de “urgente woningbouwontwikkeling”, zo laat zij weten.