Afbeelding

Sluipverkeer blijft politiek bezighouden

Politiek

Een wethouder die een herzien realisatieplan verkeer van de vorige wethouder indient. Een coalitie die aangeeft dit herziene plan te willen herzien middels een amendement. Een voormalig wethouder die kritisch is op het plan waar hij mede voor verantwoordelijk was. Een onderzoeksrapport dat in de vergetelheid is geraakt. En omwonenden die fietspaden willen verwijderen. 

Door Jan H. de Roij

De commissievergadering Fysieke Leefomgeving van maandag 17 april ging van start met twee insprekers die hun ongenoegen uitspraken over het uitstel van de herinrichting van de Storm-zuid en de Schouwweg-noord. Onderhoud is volgens hen hard nodig en er waren daarover afspraken gemaakt met het vorige gemeentebestuur. Echter in een briefje aan de gemeenteraad van begin april laat het nieuwe gemeentebestuur weten dat de plannen worden opgeschort, omdat ze strijdig zijn met het coalitieakkoord waarin is vastgelegd dat bestaande vrijliggende fietspaden worden gehandhaafd. In juni verschijnt een wegcategoriseringsplan voor geheel Wassenaar – nodig vanwege de overgang naar 30 km/u in het grootste deel van het dorp- en dan zal een nieuw plan worden opgesteld voor de Storm/Schouwweg. Uit de reacties van de insprekers op vragen van de commissieleden bleek dat de omwonenden geen vrijliggende fietspaden meer wensen. Aan de Storm zouden de fietspaden te smal zijn. Waarom het brede fietspad aan de Schouwweg moet verdwijnen werd niet duidelijk. Wethouder Wim Koetsier (CDA) zegde toe met de buurt te gaan overleggen.

De zorgen van de insprekers vormden de opmaat tot een enigszins surrealistisch debat over het herziene realisatieplan verkeer. Het voorstel dat voorlag is opgesteld door de vorige wethouder, van Sloten, en is een herziening van het plan uit 2021; een herziening die noodzakelijk werd geacht vanwege het vorige coalitieakkoord. De huidige wethouder, Wim Koetsier, presenteerde en verdedigde afgelopen maandag dat herziene plan van de vorige wethouder. Maar zoals Ben Paulides (DLW) al aangaf zal tijdens de Raadsbehandeling op 9 mei een amendement worden ingediend om recht te doen aan het huidige coalitieakkoord; dus een ‘herziening’ van het voorliggende herziene plan. En om het nog ingewikkelder te maken is er ook nog sprake van een Verkeersplan uit 2016 dat volgend jaar zal worden herzien en in juni presenteert wethouder Koetsier het wegcategoriseringsplan en dan zijn er ook nog een haast niet meer te tellen aantal onderzoeken geweest en bezig. Henri Hendrickx (HvW) vroeg zich af of er niet eerst een nieuw verkeersplan moet zijn alvorens je een realisatieplan opstelt. Door de volgorde om te draaien loop je de kans activiteiten te verrichten die later moeten worden teruggedraaid. De meeste andere commissieleden en ook de wethouder wilden echter niet langer wachten en voortmaken en Ben Paulides kon het niet nalaten te onderstrepen dat het voorliggende plan is opgesteld door het college waar Hendrickx wethouder van was. Het stekelige debatje dat daarop volgde maakt nog maar eens duidelijk dat de strijdbijl tussen beiden nog niet is begraven.
Het herziene realisatieplan verkeer heeft tot doel met een paar projecten de verkeersveiligheid te vergroten en het sluipverkeer tegen te gaan. Naast bewustwordingscampagnes om de auto te laten staan, gaat het daarbij ook om de verbetering van de fietspaden, onderzoek naar eenrichtingsverkeer op een deel van de Backershagenlaan, maatregelen om het verkeer door ons dorp via de van Zuylen en Lange Kerkdam te laten verlopen, onderzoek naar een ontsluiting van de Maaldrift vanaf de A44 en naar een herinrichting van het Rozenplein en een betere afstelling van de verkeerslichten. Op de vraag van Henri Hendrickx in hoeverre met dit plan het sluipverkeer zal worden tegengegaan, antwoordde de wethouder dat “een aanzet” zal worden gegeven. Voor een oplossing van het probleem zijn ook relevant de doorstroming op de N206 (Tsjalmaweg) en de N44 (Rijksstraatweg) en de afwaardering van de N441 (Katwijkseweg).Wat de N44 betreft heeft Koetsier goede hoop dat door nieuwe software van de verkeerslichten de doorstroming zal verbeteren. Berry Vrijburg (LW) wees de wethouder op een – vergeten- onderzoek van Arcadis van enige tijd geleden waarin nuttige voorstellen over verbetering van de doorstroming op de Rijksstraatweg worden gedaan. Over de afwaardering van de Katwijkseweg belooft de wethouder in gesprek te gaan met de provincie, zodra daar een bestuur is gevormd, en Katwijk.
Het plan zal verder worden besproken in de gemeenteraad van 9 mei. De coalitiepartijen zullen daar een amendement indienen om de overgang naar 30 km/u in het dorp te temporiseren in verband met afspraken daarover in het coalitieakkoord.

Uit de krant