Zicht op de oude stort vanaf de Hogeboomseweg.
Zicht op de oude stort vanaf de Hogeboomseweg.

Voorontwerpprogramma Groene Zone is tot en met 12 april ter inzage gelegd

Algemeen

Het Voorontwerpprogramma Groene Zone is vanaf vandaag tot en met 12 april a.s. ter inzage gelegd en daarmee formeel vrijgegeven voor inspraakreacties. Alle reacties worden beoordeeld en beantwoord in een Nota van Beantwoording, waarin B en W aangeven of en in welke mate het programma wordt aangepast en dat moet leiden tot een ontwerpprogramma dat met de reactienota van B en W van eind mei tot medio juli opnieuw ter inzage wordt gelegd. Nat het college ook de zienswijzen die in deze tweede termijn nog zijn binnengekomen heeft beoordeeld en beantwoord, is de gemeenteraad in het najaar aan zet, waarna een definitief Programma Groene Zone kan worden vastgesteld.

Door Jos Knijnenburg

De formele vaststellingsprocedure die per vandaag van start gaat volgt op een periode waarin de gemeente een intensief proces heeft doorlopen, waarbij is gekozen voor een aanpak in de geest van de Omgevingswet die dit jaar van kracht is geworden. Bewoners (zelfs Rijksdorp participeerde mee), bedrijven, de provincie, het Hoogheemraadschap van Rijnland, buurgemeente Katwijk, het Rijksvastgoedbedrijf en een reeks belangengroepen zoals de Stichting Duinbehoud, Nationaal Park Hollandse Duinen, de Vrienden van Wassenaar en Ondernemend Wassenaar hebben meegewerkt aan het Voorontwerpprogramma Groene Zone waarbij op de voorpagina in dikke rode letters staat om welke versie het betreft. We praten hier immers over wat in politiek jargon ook wel wordt geduid als “een levend document” dat gaande weg kan worden aangepast zoals we ook al zagen bij de beperkte gebiedsvisie. Wassenaar heeft naar eigen zeggen gestreefd naar “het hoogst denkbare niveau” van samenwerking conform de gemeentelijke Verordening inwonersparticipatie uit 2021. In meer dan 25 zogeheten thematische werkateliers en bewonersbijeenkomsten is opgehaald wat er allemaal speelt in het gebied, welke ambities er voor de Groene Zone zijn, maar ook welke zorgen mensen of partijen hebben. In totaal hebben ongeveer 150 mensen actief deelgenomen aan het proces dat is beschreven in een participatieverslag. ”Het geduld van mensen in de Groene Zone is door diverse omstandigheden lang genoeg op de proef gesteld”, zo schreef het college begin vorige maand in een brief aan de raadsleden. Het participatieverslag eindigt met de conclusie dat er veel input is geleverd over hoe de toekomst van het gebied er uit moet komen te zien. Daarbij is er ook veel oud zeer besproken, noodzakelijk om juist weer naar de toekomst te kunnen kijken. Langlopende pijnpunten die worden aangehaald zijn de sluiting van het Marinevliegkamp Valkenburg waar nog weinig lijkt te gebeuren, de verkeersoverlast door de milieustraat in het groene hart van de Groene Zone en het gebrek aan handhaving tegen verrommeling. Gaandeweg het proces “is er weer wat vertrouwen ontstaan, ook al blijven er gevoelige punten liggen”. Een voorbeeld van dat laatste betreft de plannen van de Amerikaanse School op de Deijlerhoeve en een enkel bouwplan aan het Ammonslaantje dat leidde tot een veelbesproken visie op de gehele omliggende buurt. Ook de agrariërs in de Groene Zone maken zich zorgen over hun toekomst door verschillende ruimteclaims in het gebied, zoals natuur maar ook de uitbreiding van het Valkenburgse Meer in zuidelijke richting. Een fysieke ingreep in de polder die in een apart verslag van de thematische werkateliers anno 2024 als “ongewenst” wordt beschreven. Een understatement want de operatie is tevergeefs tot aan Raad van State betwist. Richting de boeren wordt er gesproken van een ruimtelijke kans op het thans nog hermetisch afgesloten terrein van het oude vliegveld waar agrariërs gronden kunnen gebruiken, mits daarover afspraken met het Rijksvastgoedbedrijf kunnen worden gemaakt. De uitkomst van het proces met alle bijeenkomsten dat tot afgelopen november heeft doorgelopen, is een Voorprogramma Groene Zone dat “ambities en gewenste ontwikkelrichtingen” aangeeft. Visueel wordt het geheel middels een kaart van de gehele Groene Zone aanschouwelijk gemaakt Nadat het programma is vastgesteld, zal worden gestart met de uitwerking van maatregelen in concrete plannen. In een apart document worden in totaal negen concrete plannen genoemd, van natuurontwikkeling en het bieden van perspectief aan de agrariërs, tot het afwaarderen van de Katwijkseweg en het verruimen van mogelijkheden om ommetjes te maken. De daadwerkelijke uitvoering staat voor de komende jaren op de rol. Uit de stukken blijkt dat de toekomst van het woonwagenkamp is losgekoppeld van het proces over de Groene Zone. Dat wordt “in een apart traject besproken”, zo staat in het verslag over de werkateliers. De komende zes weken krijgt iedereen de kans om digitaal (via wassenaar.nl) of fysiek (op het Gemeentekantoor) kennis te nemen van het Voorontwerpprogramma Groene Zone waarin de drie jaar geleden door de raad vastgestelde Nota van Uitgangspunten en de resultaten van de nu doorlopen participatieprocedure zijn verwerkt. Met de kanttekening dat de ingrijpende Defensieplannen voor het complex Maaldrift door de bekendmaking medio december geheel buiten het participatietraject zijn gebleven. Defensie stuurde vorige week een mail aan de deelnemers van de digitale informatiebijeenkomst van 16 januari jl. dat zij nog deze maand gaat reageren op de zienswijzen die tot 12 februari jl. konden worden ingediend. Vanuit Wassenaar is er in elk geval door de gemeente en een groep omwonenden formeel gereageerd.

Uit de krant