Afbeelding

Wassenaar Financieel Gezond? Ja, maar…

Algemeen

Uit een vergelijkend onderzoek door BDO onder alle gemeenten in Nederland blijkt dat Wassenaar het rapportcijfer 8 krijgt. Tegelijkertijd zien we dat onze gemeente over de jaren op de ranglijst daalt. Dat heeft twee redenen. Ten eerste de extreem hoge belastingcapaciteit en ten tweede de oplopende begrotingstekorten de komende jaren. Moeten we ons zorgen maken?

Door Jan H. de Roij

Begin dit jaar werd in de gemeenteraad een motie aangenomen waaruit de zorgen blijken over de teruglopende bijdrage uit het Gemeentefonds in 2026 waardoor er dat jaar een tekort op de begroting van € 4,7 miljoen zal ontstaan: het ravijnjaar. Samen met de VNG wordt druk uitgeoefend op de landelijke politiek om deze besparing, die alle gemeenten zal treffen, van tafel te krijgen. Maar stel dat gaat niet gebeuren of maar voor een deel? Daar maakt de gemeenteraad zich zorgen over en daarom wil men met het college de consequenties bespreken zodra er duidelijkheid bestaat. Dit dreigende onheil maakt het interessant om dit jaar eens wat beter te kijken naar het ‘benchmark onderzoek Nederlandse Gemeenten 2024” van BDO accountants en belastingadviseurs.

Vrijwel ieder jaar presenteert BDO een vergelijkend onderzoek naar de financiële situatie van alle gemeenten in ons land. De vraag tijdens het onderzoek dit jaar is hoe het is gesteld met de financiële positie van de gemeenten momenteel en de komende jaren. Dus naar Wassenaar vertaald: waar staan we eind 2023 in financieel opzicht en welke beweging zien we als we vooruitkijken?

Om met het goede nieuws te beginnen: Wassenaar krijgt het rapportcijfer ‘8’. Ons dorp scoort optimaal op de parameters solvabiliteit, schuldquote en structurele exploitatieruimte. We staan daarmee op plaats 77 van de 137 gemeenten in de categorie ‘gemeenten met 25.000 tot 50.000 inwoners’. Dat is wel eens beter geweest. In het BDO-rapport van 2022 stonden we nog op plek 10 en het jaar daarvoor op plaats 6. Daarvoor zijn twee oorzaken aan te wijzen.

Allereerst speelt de extreem hoge ‘belastingcapaciteit’ Wassenaar parten. Deze indicator staat nu op 172 en dat kwalificeert de VNG als ‘onvoldoende’ en BDO als ‘ risicovol’. De belastingcapaciteit drukt uit hoe de woonlasten in ons dorp - OZB, rioolheffing en afvalstoffenheffing - zich verhouden tot het landelijk gemiddelde. Eigenlijk zou dat cijfer onder de 105 moeten liggen. Dit betekent dus dat we in Wassenaar te veel belasting betalen. Bovendien - en daar zit de zorg - is het gevolg dat het verkrijgen van extra inkomsten door een verhoging van de lasten voor de burger beperkter zal zijn. De kwalificatie ‘extreem’ is gepast, omdat van alle gemeenten in Nederland alleen Bloemendaal een hogere score heeft. Dus Wassenaar is nummer twee wat belastingcapaciteit betreft. Volgens het college is de reden hiervoor de hoge WOZ-waarde van de woningen in Wassenaar. Dat is een belangrijk argument, maar lijkt toch niet de enige reden te zijn van deze hoge score: misschien geven we te veel uit?

De belangrijkste oorzaak dat Wassenaar zo ver gezakt is op de BDO-scorelijst is echter gelegen in onze oplopende begrotingstekorten. En dit element is in eerdere benchmark onderzoeken niet meegenomen. De som van de begrotingssaldi over de jaren 2023 tot 2027 bedraagt € 11,5 miljoen negatief. Dat relateert men aan de omvang van ons eigen vermogen van € 61 miljoen. En dan komt men op een cijfer van -19%. Het overgrote deel van de andere gemeenten scoort beter. Bovendien laten veel gemeenten ondanks het ravijnjaar 2026 toch nog overschotten zien op de begroting.

De vraag die opkomt na bestudering van het BDO-onderzoek is: moeten we ons zorgen maken?

Uit de krant