Afbeelding
Foto:

Op weg naar 16 maart

Algemeen

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart zal iedere week een artikel worden geplaatst waarin aandacht voor de gemeentepolitiek. Wat speelt er af in ons bestuurscentrum De Paauw en hoe wordt u erdoor geraakt? Valt er wat te kiezen in maart en waarom is stemmen belangrijk? Op deze vragen hopen wij u de komende weken antwoord te geven. Vandaag de aftrap met een terugblik.

Door Jan H. de Roij

Met een opkomst van slechts 60% wonnen in 2018 Hart voor Wassenaar (HvW), de VVD en Democratische Liberalen Wassenaar (DLW) de verkiezingen. De Gemeenteraad bestond toen nog uit acht partijen. Dick Sluimers werd aangewezen als formateur en die ging aan de slag om een coalitie te vormen tussen VVD, CDA en HvW. De besprekingen mislukten na een paar weken, omdat HvW geen vertrouwen had in de financiële paragraaf en een verhoging van de OZB verlangde. VVD en CDA wezen een dergelijke verhoging af. De formateur moest op zoek naar een nieuwe partijencombinatie en kwam uit bij VVD, CDA, D66 en Lokaal Wassenaar (LW). Deze combinatie lukte wel en op 2 juli 2018 kon een coalitieakkoord worden gepresenteerd. Ondertussen leidde bij HvW een meningsverschil over de opstelling tijdens de onderhandelingen tot het vertrek van twee raadsleden uit de fractie, daarmee de partijleider als enige vertegenwoordiger van HvW in de Raad achterlatend. Zij vormden de fractie Mulder, die later dat jaar een informele samenwerking met de VVD zou aangaan. Ook DLW kreeg te maken met een opstand in de gelederen, hetgeen resulteerde in de fractie DITdus. En de versplintering van de Raad hield daarbij niet op, want begin 2021 stapte Zoutendijk uit het CDA en ging als eenmansfractie verder.
De belangrijkste doelstelling van de nieuwe coalitie, breed gedragen in de gemeenteraad, vormde het handhaven van een zelfstandig Wassenaar. In ons dorp was geen draagvlak voor een fusie met een andere gemeente. Het gemeentebestuur slaagde erin een overtuigend verhaal hierover op te stellen en de Commissaris van de Koning besloot eind 2018 in te stemmen met een voortzetting van de zelfstandigheid en het groene licht te geven voor de aanstelling van een ‘vaste’ burgemeester. Medio 2019 konden we de Wassenaarder Leendert de Lange verwelkomen als nieuwe burgervader. Hij trof 5 wethouders aan waarvan er 4 de hele rit zouden uitzitten.
Leidende documenten voor de coalitie vormden het coalitieakkoord en de strategische agenda 2030. De komende weken zullen wij u informeren over de inhoud van deze plannen en vooral over wat ervan terecht is gekomen. Daarbij waren drie complicerende factoren van belang. Ten eerste heeft Wassenaar te weinig geld voor alle noodzakelijke taken. Rente-inkomsten liepen terug en er moesten meer overheidstaken worden uitgevoerd, terwijl de bijdragen vanuit het Rijk daarbij achterbleven. Het gevolg was interen op de reserves, hogere gemeentelijke lasten waaronder OZB en verkoop onroerend goed. Verder moest de ambtelijke samenwerking met Voorschoten ongedaan worden gemaakt, onder meer omdat die gemeente koos voor de Leidse regio en ons dorp meer gericht is op de Haagse regio. In feite moest Wassenaar weer een eigen ambtenarenapparaat opbouwen inclusief huisvesting. En tot slot was daar ook nog Corona met al z’n menselijke leed en economische consequenties.