Foto: Jos Knijnenburg
Foto: Jos Knijnenburg Foto:

Gemeente heeft tot begin februari de tijd om te beslissen over Wob-verzoek Ivicke

Wassenaar - Vlak voor de kerst schreef het College van B en W een brief aan de gemeenteraad over de uitspraak van de rechtbank in een drietal juridische procedures over de instandhouding van het gekraakte Rijksmonument Ivicke op de hoek van de Rust en Vreugdlaan en de Rijksstraatweg. Het college toonde zich verheugd dat Wassenaar haar in alle zaken geheel, dan wel grotendeels, in het gelijkstelde. B en W spraken zelfs van “een belangrijke mijlpaal” omdat redding van een door verwaarlozing bedreigd rijksmonument door bestuursdwang, de gemeente noopte tot het zetten van stappen op “juridisch nog onontgonnen paden”. Een exercitie die met belangstelling wordt gevolgd door andere gemeenten en instanties die met soortgelijke problemen te maken hebben.

Door Jos Knijnenburg

Eén van de gevolgen van de recente uitspraak op 20 december jl. is dat de gemeente Wassenaar de bevoegdheid heeft gekregen om Ivicke binnen een periode van zes weken na die datum te ontruimen 'wegens strijdig gebruik van het bestemmingsplan'. De discussie tussen de gemeente en de eigenaar over de aard van de werkzaamheden die zouden moeten worden verricht om de instandhouding van Ivicke te waarborgen is duidelijk in het voordeel van Wassenaar beslist. De gemeente kondigt dan ook aan dat zij de herstelkosten zullen gaan verhalen op de pandeigenaar. Tegelijkertijd maakten B en W ook kenbaar dat de juridische victorie van de gemeente onverlet laat dat zowel de krakers als de eigenaar nog hoger beroep kunnen aantekenen bij de Raad van State. Kort en goed, de krakers wonen er nog steeds en de procedure om de kosten van de uitgevoerde werkzaamheden te verhalen wordt verder in gang gezet. 

Maar de muis Ivicke krijgt in het nieuwe jaar ook nog een heel andere staart, zo blijkt uit een raadsvoorstel dat op 18 januari a.s. in commissieverband wordt besproken. De eigenaar van het pand heeft namelijk voor de tweede maal een zogeheten Wob-verzoek ingediend om alle documenten over Huize Ivicke vanaf 1 januari 2017 ter beschikking te stellen. Wassenaar ontving dat verzoek in het kader van de Wet openbaar bestuur (= Wob) eind juli 2021 en omdat zij daarop niet tijdig reageerde, stelde de eigenaar een beroep in bij de rechtbank. Uit een adviesnota bij het raadsvoorstel blijkt dat Wassenaar op 5 november jl. een termijn van twee maanden (is tot 5 februari a.s.) heeft gekregen, om alsnog een beslissing op het Wob-verzoek te nemen. Als slot op de deur is de gemeente vanaf 5 februari 2022 een dwangsom van 100 euro per dag in het vooruitzicht gesteld, wanneer zij nog geen beslissing heeft genomen. Saillant is dat in 2020 naar aanleiding van een heel andere heikele en al jarenlang slepende kwestie, de aanleg van een illegaal parkeerterrein op het museale landgoed Voorlinden, er ook een Wob-verzoek werd ingediend door een aantal omwonenden. 

Burgemeester Leendert de Lange merkte toen tijdens een commissiedebat op dat er wat hem betreft in Wassenaar veel te veel Wob-verzoeken worden ingediend. Wie even met google aan de slag gaat, komt inderdaad Wob-verzoeken over tal van Wassenaarse aangelegenheden tegen, van de RijnlandRoute en de bunker van Seyss-Inquart in Clingendael tot postzegel bouwplannen als van Polanenpark 105 en de Vreeburglaan. De burgemeester sprak vorig jaar de hoop uit op termijn te worden verlost van 'ontzettend veel en soms joekels van Wob-verzoeken'. Het lopende Wob-verzoek over Huize Ivicke mag onmiskenbaar tot die laatste categorie worden gerekend. Het omvat volgens het raadsvoorstel en de bijlage niet minder dan 13.000 documenten die in totaal maar liefst 60.000 pagina’s omvatten. De behandeling van het Wob-verzoek vereist een beoordeling van al die stukken. 

De Wet openbaarheid van bestuur en de bijbehorende rechtspraak vereist dat op een Wob-verzoek moet worden beslist “ongeacht de kosten die aan het afhandelen van het verzoek verbonden zijn”, zo stelt de adviesnota. De noodzaak om alle stukken over Ivicke te beoordelen vergt de inzet van twee juristen en zes administratieve ondersteuners gedurende drie maanden. Totale kosten: 140.000 euro. In 2021 werd al een extra bedrag van 50.000 euro gevraagd voor de behandeling van Wob-verzoeken. Van de genoemde 140.000 euro voor het Wob-verzoek Ivicke resteert er nog 90.000 euro voor 2022.