Foto: Jos Knijnenburg
Foto: Jos Knijnenburg Foto:

Stijgende lijn in ontwikkeling Unmanned Valley Valkenburg ondanks beperkingen coronacrisis

Valkenburg - De ontwikkeling van Unmanned Valley Valkenburg, het innovatieve kenniscentrum voor onbemande luchtvaart dat sinds enkele jaren is gevestigd in de hangarzone op het voormalige Marinevliegkamp Valkenburg, verloopt 'boven verwachting' . Dat is te lezen in de meest recente monitoring van het project die door B en W van Wassenaar naar de leden van de raad is gestuurd. Zo groeide de werkgelegenheid op Unmanned Valley in een jaar tijd van 74 naar 119 werknemers hetgeen wordt bestempeld als 'bovengemiddeld goed'.

Door Jos Knijnenburg

Het Rijk, de provincie Zuid-Holland en de gemeenten Katwijk en Wassenaar hebben in 2018 in bestuurlijk afspraken vastgelegd dat zij meewerken aan de vestiging van een test- en ontwikkelcentrum voor onbemande (‘unmanned’) luchtvaart, oftewel een dronecentrum in de hangarzone van het in 2006 opgeven vliegveld Valkenburg. Aangezien de ontwikkeling van Unmanned Valkenburg gepaard gaat met een bepaalde mate van onzekerheid, is bestuurlijk afgesproken om in eerste instantie uit te gaan van een proefperiode van vijf jaar. Het gaat immers om een nieuwe technologie die zich razendsnel ontwikkelt en waarvan de vele toepassingsgebieden nog volop in ontwikkeling zijn. Als onderdeel van de gemaakte afspraken verschijnt er jaarlijks een voortgangsrapportage. De recent verschenen ‘Ontwikkeling Unmanned Valley Monitor 2021’ omvat de stand van zaken per 1 juli 2021. Uit het rapport blijkt dat sommige activiteiten op Unmanned Valley flink in de wielen zijn gereden door de coronamaatregelen. Fysieke kennisevenementen waren daardoor onmogelijk.
Het aantal toepassingen van onbemande luchtvaartuigen heeft inmiddels een hoge vlucht genomen. Drones worden gebruikt voor militaire doeleinden zoals verkennings- en aanvalsmissies, in de sfeer van handhaving en opsporing kan het gaan om cameratoezicht of forensisch onderzoek. Er worden inspecties van gebouwen en infrastructuur vanuit de lucht gedaan, gebieden worden in kaart gebracht met drones en uitgerust met sensoren kunnen metingen in de lucht worden verricht. In de media wordt steeds meer gebruik gemaakt van camerabeelden die met drones zijn gemaakt, makelaars prijzen panden met fraaie luchtfoto’s en zo kunnen we nog wel even doorgaan. In de nieuwste voortgangsrapportage van Unmannd Valley Valkenburg worden drie belangrijke technologische ontwikkelingen genoemd. Zo is er een subsidie ontvangen om BVLOS-vliegen op locatie technisch mogelijk te maken. BVLOS staat voor ‘Beyond Visual Line Of Sight’ (buiten het zicht van de piloot) en gaat hierbij om vliegen buiten het zicht van de piloot op de grond. Simpel gezegd, wanneer men de drone tijdens het vliegen niet meer in zicht heeft, vliegt men 'BVLOS'. Specifiek voor de locatie Valkenburg is van meet af aan de mogelijkheid om vanaf het oude vliegveld BVLOs te vliegen en te testen boven de Noordzee als een belangrijke optie genoemd gezien de ontwikkelingen in de 'dronemarkt'.
In het rapport wordt BVLOS-vliegen zelfs getypeerd als een harde randvoorwaarde voor het bestaansrecht van Unmanned Valley. De vereiste vergunning om daadwerkelijk vanaf Valkenburg BVLOS te kunnen gaan vliegen is er overigens nog niet, zo blijkt uit de voortgangsmonitor 2021. Blij is men dat op Valkenburg een 5G-dataverbinding is gerealiseerd waarmee de testmogelijkheden van drones verder zijn verbeterd. Op Unmanned Valley Valkenburg wordt ook al gekeken naar de mogelijkheden om door toepassingen met waterstof lange afstandsvluchten met drones mogelijk te maken. Accu’s zijn voor dat doel te zwaar en fossiele brandstoffen verliezen in een rap tempo hun toekomstbestendigheid. Aan het ter plaatse faciliteren van waterstof zijn wel hogere veiligheidseisen verbonden, maar in samenwerking met Shell worden inmiddels de eerste verkenningen gedaan.

Een heel andere punt van zorg is de bereikbaarheid van Unmanned Vally met het openbaar vervoer, ook buiten de spits. Al was het maar omdat het centrum voor onbemande luchtvaart op het voormalige vliegveld inmiddels ook verbintenissen met kennisinstituten (recentelijk het ROC Amsterdam) is aangegaan waarmee ook de bereikbaarheid voor studenten in het geding is. Voorts wil Unmanned Valley stevig gaan inzetten op samenwerking, netwerkvorming en kennisdeling tussen de op Valkenburg gevestigde bedrijven. De locatie zal zich de komende jaren moeten onderscheiden van dronecentra als Space53 (Enschede) en Aviolanda (Woensdrecht). De Monitor 2022 wordt door de vier partijen (waaronder Wassenaar) die in 2018 bestuurlijke afspraken maakten, gebruikt voor een evaluatie over de ontwikkeling van Unmanned Vally en besluitvorming over een permanente status, dan wel een verlenging van de proefperiode. Een fysiek onderdeel vormt de locatie van een permanent testveld in de omgeving van het grensgebied tussen de Groene Zone in Wassenaar en de Mient Kooltuin in Katwijk.