Foto: Jos Knijnenburg
Foto: Jos Knijnenburg Foto:

Katwijk geeft inzicht in reacties op ingediende
zienswijzen bestemmingsplan Valkenhorst

Op donderdagavond 9 december gaf de Katwijkse wethouder Gerard Mostert (ChristenUnie, Stedelijke Ontwikkeling en Wonen) tijdens een presentatie in commissieverband voor het eerst inzicht in de wijze waarop de gemeente is omgegaan met de reacties die zijn ingediend op het (ontwerp-)bestemmingsplan Valkenhorst. Eén van de 35 zienswijzen die zijn ingediend, was afkomstig van de gemeente Wassenaar.

Door Jos Knijnenburg

Wassenaar riep in haar uitgebreide reactie op het (ontwerp-)bestemmingsplan Valkenhorst buurgemeente Katwijk nadrukkelijk op om de in 2018 gemaakte bestuurlijke afspraken te borgen in het plan. Uit de presentatie van wethouder Mostert bleek vorige week dat er naar Wassenaar is geluisterd. Een voor Wassenaar zeer heikel punt betreft de (noordelijke) begrenzing van de Groene Zone waarvan Wassenaar vaststelde dat die niet in het dit voorjaar ter visie gelegde plan was opgenomen. Wassenaar constateerde ook dat het (ontwerp-) bestemmingsplan garanties ontbeerde omtrent de inrichting van de randen van Valkenhorst en het overgangsgebied naar de woningbouwlocatie. Specifieke eisen voor de inrichting van dit gebied ontbraken in het Katwijkse plan. Zo was voor Wassenaar een doorn in het oog dat bebouwing tot een hoogte van 30 meter op papier mogelijk was. 

Tijdens de presentatie bleek vorige week dat Katwijk voor wat dat laatste punt aan de bezwaren van Wassenaar tegemoet is tegemoet gekomen. In de overgangszone tussen Valkenhorst en de Groene Zone is in het aangepaste bestemmingsplan een maximale bouwhoogt van 15 meter opgenomen. Het ontlokte mevrouw Smits van de gelijknamige fractie de vraag wat er zou gebeuren als er helemaal aan de andere kant van Valkenhorst een zienswijze zou worden ingediend om ook daar een maximale bouwhoogte van 15 meter toe te passen. Wethouder Gerard Mostert, die al heeft aangegeven na de komende gemeenteraadsverkiezingen graag als bouwwethouder te willen doorgaan met het mega-dossier Valkenhorst, kopte de vraag van Fractie Smits handig terug in de politieke arena, met de opmerking dat er nu eenmaal bestuurlijke afspraken zijn gemaakt over de Groene Zone. 

Tijdens de presentatie toonde de wethouder een kaartje dat duidelijk zou moeten maken hoe Katwijk in 'bestemmingsplantechnische' zin Wassenaar tegemoet is gekomen. Daarop stond met een stippellijn de grens tussen de Groene Zone in Wassenaar en Valkenhorst in Katwijk weergegeven. Aan de Katwijkse kant wordt die stippeltjeslijn begrensd door een “groen woonmilieu” met een breedte van tussen de 50 en 100 meter. Daarnaast is er op het kaartje een “overgangszone” te zien met een breedte van tussen de 200 en 350 meter met de genoemde stippellijn precies in het midden. Anders gezegd, deze “overgangszone” strekt zich uit over zowel Wassenaarse als Katwijkse grond. Aan de Wassenaarse zijde grenst de “overgangszone” met Valkenhorst aan de ecologische verbindingszone. Een relatief smalle strook door het noordelijke deel van de Groene Zone die de duinen in het westen via de faunapassage bij het Knooppunt Ommedijk verbindt met de polders ten oosten van de Rijksstraatweg. 

De vraag in hoeverre er ruimte is voorzien voor zweefvliegen toonde opnieuw de kopkwaliteiten van wethouder Mostert. “Wassenaar staat er heel erg voor open”, zo liet hij weten. Scoren met het hoofd deed Gerard Mostert ook toen de door Wassenaar zo vurig gewenste afwaardering van de N441 (Katwijkseweg/Wassenaarseweg) ter sprake kwam. Katwijk is net als Wassenaar een voorstander van een dergelijke afwaardering (zeg maar het afknijpen van de noordelijke invalsroute voor sluipverkeer richting Wassenaar) maar, “de provincie moet het doen”, aldus de wethouder. 

Concreter was hij over het afgesproken zoekgebied voor het testen van drones dat zich uitstrekt over het kruisvlak van de Katwijkse Mient Kooltuin en de Groene Zone. De eerste afgesproken testfase van Unmanned Valley loopt af in 2023 en volgens Mostert 'groeit en bloeit' de drone bedrijfstak ondanks corona, zo zou uit een evaluatie blijken. Een tweede testfase van nog eens vijf jaar lijkt dan ook een formaliteit, waarna ruimtelijk een definitief testgebied wordt bepaald. Van 500 bij 500 meter, volgens wethouder Mostert “meer dan genoeg”. Een donkere wolk boven de bouwlocatie Valkenhors betreft het complexe probleem van de stikstofsaldering. Een oplossing daarvoor hangt in de lucht zo betoogde de wethouder, maar staat nog niet waterdicht op papier. Daarnaast komt er medio januari een nieuwe rekentool van het RIVM voor deze problematiek, waardoor er dan pas een berekening voor Valkenhorst kan worden gemaakt. Los daarvan zal Katwijk de mede door jurisprudentie veranderende wet- en regelgeving scherp in de gaten blijven houden. Foto: Beeld van de Groene Zone afgelopen winter, met linksboven het ‘Bunkerbos’ dat Valkenhorst sowieso deels aan het zicht zal onttrekken.