Foto: PR
Foto: PR Foto:

Hartekreet voor Meijendel naar de Europese Commissie

Werkgroep Hart voor Meijendel heeft een klacht ingediend bij de Europese Commissie om Natura 2000 gebied Meijendel beter te beschermen. Het gebied staat onder druk door de hoge stikstofdepositie en natuurschade veroorzaakt door massarecreatie. Dunea heeft vergevorderde plannen om het hart van het natuurgebied te positioneren als recreatieve 'Poort' tot Nationaal Park Hollandse Duinen. Dit betekent nog meer bezoekers in het hart van het kwetsbare waterwin- en natuurgebied.

De afgelopen maanden heeft Hart voor Meijendel gesprekken gevoerd met gemeenten en provincie en naast erkenning van de problematiek, hebben politici de intentie uitgesproken om de natuur beter te beschermen. Gemeenten en de provincie is gevraagd om hier komend jaar vorm aan te geven, maar er is nog niets concreets gebeurd.

De commissie Nationale Parken heeft recent een kritisch advies afgegeven over de statusaanvraag van het Nationaal Park Hollandse Duinen. Duurzame recreatie en bereikbaarheid moeten anders. In plaats van Poorten midden in het natuurgebied, ligt het volgens de commissie voor de hand dat deze buiten het natuurgebied liggen. Dit sluit aan bij het recreatiemodel van Wageningen Universiteit, waarbij bezoekers buiten en aan de randen van het natuurgebied worden ontvangen. Op deze manier vormt het hart een rustpunt voor de dieren en rustzoekende bezoekers, wandelaars en fietsers. Dit model wordt overal in Nederlandse en Europese natuurparken als standaard gebruikt. 

Op alle mogelijke manieren zet de werkgroep zich in om de natuur in Meijendel beter te beschermen. Om die reden is de hulp van de Europese Commissie ingeroepen. Meijendel heeft als Natura 2000 gebied de hoogst mogelijke Europese beschermingsstatus. Op grond van de Habitatrichtlijn rust op Nederland de plicht om het gebied te beschermen tegen 'verslechtering'. Daarnaast ontbreekt de beoordeling van effecten op de natuur van de status van Nationaal Park Hollandse Duinen. Ook aan deze verplichting is volgens de werkgroep niet voldaan. 

Nog niet eerder hebben burgers uit Nederland de weg naar de Europese Commissie bewandeld. De werkgroep hoopt dat de Europese Commissie de Nederlandse overheid wijst op haar verantwoordelijkheid om het natuurgebied de bescherming te bieden waar het recht op heeft. Door de veel te hoge stikstof raken steeds meer zeldzame en kwetsbare planten en dieren in de problemen en verdwijnen ze. De werkgroep herhaalt dan ook haar oproep aan alle betrokkenen: dit is het moment om voor onze kinderen en kleinkinderen het duinlandschap te behouden. Zet de natuur weer op één.