Afbeelding

Nieuwe wijze van vuilophaal

Algemeen

Er treedt op korte termijn een wijziging op in de afvalverwijdering. De gemeente gaat over op vuilnisauto’s met zijbelading met als gevolg dat –waar dat mogelijk is- de inwoners rolcontainers gedisciplineerder moeten aanbieden. Nu al is duidelijk dat zijbelading niet overal in Wassenaar mogelijk is.

Door Jan H. de Roij

Er gaat wat veranderen bij de wekelijkse vuilnisophaal. Het is de bedoeling dat ook Wassenaar overgaat naar vuilnisauto’s met ‘zijbelading’. Bij zijbelading worden kliko’s vanaf de zijkant van de vuilnisauto geleegd via een mechanische arm. Daarmee realiseert de gemeente een jaarlijkse kostenbesparing van minimaal € 150.000, omdat in plaats van twee nog maar een vuilnisman nodig is. Bovendien wordt het tempo van de inzameling verhoogd.

Momenteel vindt een gedetailleerde haalbaarheidsstudie plaats. Daarbij moet worden vastgesteld welke straten geschikt zijn voor deze manier van vuilnisinzameling en of, en zo ja welke, aanpassingen noodzakelijk zijn. Nu al is vastgesteld dat de wijken Oostdorp en Kerkehout ongeschikt zijn voor ‘zijbelading’. Voor deze wijken zal worden gezocht naar andere oplossingen zoals verzamelcontainers of vuilnisophaal op de traditionele manier.
Voor iedereen zal gelden om de rolcontainers voortaan in een rij en in gelid op te stellen op juiste afstand van de inzamelwagen. Dus de kliko’s kunnen niet meer in een ‘cluster’ geplaatst worden. Nader onderzoek is nog nodig naar de gevolgen voor bestaande parkeerplekken en of verkeersmaatregelen wenselijk zijn. Mocht het te lastig zijn of onveilige situaties opleveren dan zal er mogelijk in die straten niets veranderen.

Deze maand nog zullen de inwoners in bewonersavonden worden geïnformeerd over de gevolgen van het nieuwe inzamelsysteem. Vervolgens zal er een periode van inspraak zijn waarbij zienswijzen kunnen worden ingediend. Daarna zal het college een uitvoeringsbesluit formuleren. Voor het einde van het jaar zal een eerste route worden gereden. Medio volgende jaar moet het vernieuwde inzamelsysteem volledig operationeel zijn.

De gebieden die als eerste zullen overgaan op ‘zijbelading’ zijn de Kieviet, Nieuw-Wassenaar, Rijksdorp, Klingenbosch, Oud-Wassenaar, 3 Papegaaien en de Paauw. In deze gebieden zijn slechts geringe aanpassingen in de openbare ruimte nodig.

Niet duidelijk is of de inwoners de besparing die de gemeente hiermee realiseert terugzien in een lagere afvalstoffenheffing.

Uit de krant